ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (03/08/2021 ) 

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αγκίστρι: 2/8/2021

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ.  Πρωτ.: 2311

Δ/νση:  ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ταχ.  Κώδικας:  180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

e mail: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

δίμηνης χρονικής διάρκειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 50/2021 (ΑΔΑ: 9ΜΖ5Ω6Σ-Δ7Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου , δίμηνης χρονικής διάρκειας, ειδικότητας όπως αυτή αναγράφεται στο παρακάτω Πίνακα Α , που θα απασχοληθεί με τον καθαρισμό των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων με τα αντίστοιχα προσόντα ( βλ. Πίνακα Β ) :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ανά κωδικό θέσης)

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

101

ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών

1

Δύο μήνες

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( ανά κωδικό θέσης )

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

Και

λοιπά απαιτούμενα ( τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, του Ν. 2527/97

 

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν

Προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγκιστρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: kagistri@otenet.gr, από 4/8/2021 έως και 6/8/2021.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έγγαμοι) ή πιστοποιητικό γεννήσεως (άγαμοι)

5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ , και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος

Σημείωση : Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών , ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος , θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα το συντομότερο δυνατόν.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης, ανά ειδικότητα, για τη κάλυψη των θέσεων, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τις αιτούμενες θέσεις.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγκιστρίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου