ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (02/07/2021 ) 

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αγκίστρι: 2/7/2021

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ.  Πρωτ.: 1958

Δ/νση:  ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ταχ.  Κώδικας:  180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

e mail: kagistri@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου , για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας και ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Έχοντας  υπ’  όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης > ( ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, <Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων> όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015.
  3. Την υπ’ αριθμ. 25/14626/21.2.2021 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Την αριθ. 40/2021 (ΑΔΑ: 9Ξ88Ω6Σ-ΣΦΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγκιστρίου
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
  6. Τις εσωτερικές ανάγκες της Υπηρεσίας μας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

Την  πρόσληψη  του  κατωτέρω  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου χρόνου,  για  τους  κατωτέρω  κλάδους, ειδικότητες, αριθμό, χρονική διάρκεια  και  προσόντα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ Οδηγών

2

3 μήνες

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012) και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (Φυλάκων)

1

3 μήνες

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΔΕ Ναυαγοσωστών

1

από ανάληψης της υπηρεσίας έως 30/9/2021

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018).

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή.

γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018).

 

 

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν

Προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγκιστρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: kagistri@otenet.gr), από 3/7/2021 έως και 9/7/2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

6. Επίσημα έγγραφα από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος

7. Για τη θέση του ναυαγοσώστη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών (Π.Δ 23/2000)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης, ανά ειδικότητα, για τη κάλυψη των θέσεων, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τις αιτούμενες θέσεις.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγκιστρίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου