ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ (01/09/2015 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΓΚΙΣΤΡΙ: 31/8/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  11

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σχολική Επιτροπή Β΄-βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγκιστρίου, προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαριστ-ή/ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016,  για την παρακάτω σχολική μονάδα αρμοδιότητά της :

α/α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΣΗ

1

Γυμνάσιο Αγκιστρίου με λυκειακές τάξεις

Μίσθωση έργου

1

 

Έργο του προσλαμβανόμενου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων της παραπάνω σχολικής μονάδας. Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2016. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από την 1/9/2015 έως και την 4/9/2015 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:30 μέχρι και τις 14:00 στο Γυμνάσιο Αγκιστρίου, τηλ.2297091253.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1.    Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

2.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.    ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)

4.    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)

5.    Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2015.

6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

7.    Βεβαίωση ανεργίας ή Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ.

8.    Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

9.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο

10. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.

11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Αγκιστρίου

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας.

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β΄- βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αγκιστρίου

 

Τζάνος Χρήστος