ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ορισμός αντιδημάρχου (10/09/2014 ) 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αγκίστρι: 4/9/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. Πρωτ.: 3582

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αρ. Απόφασης 167/2014)

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.

2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγκιστρίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως ορίζεται ένας αντιδήμαρχος

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγκιστρίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει Αντιδήμαρχο, με θητεία από 4.9.2014 μέχρι 28.2.2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Λογοθέτη Αναστάσιο του Ιωάννη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην και τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Α. Την επίβλεψη και την ευθύνη των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Β.  Τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Δ. Την συντήρηση των δημοτικών οχημάτων, του ελέγχου καλής λειτουργίας τους και της διατήρησής τους σε άριστη και λειτουργική κατάσταση αλλά και τη μέριμνα για την προμήθεια των καυσίμων.

Ε. Την οργάνωση και τον σχεδιασμό της Πολιτικής προστασίας.

ΣΤ.  Την διαχείριση των Κοιμητηρίων.

Ζ. Την τήρηση και εκτέλεση των θεμάτων της Διαφάνειας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες (πιστοποιητικά από το δημοτολόγιο, το ληξιαρχείο και τα μητρώα αρρένων του Δήμου).

Θ. Την επίβλεψη και ευθύνη των Υπηρεσιών Ανακύκλωσης.

 

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, τον πίνακα ανακοινώσεων, να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον ανωτέρω αντιδήμαρχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ