ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ» (22/08/2014 ) 

1

Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

α/α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.

Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ:27445 κατηγορίας 2η ΟΔΟΠΟΙΙΑ και 2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που ισχύει έως 23/7/2015

 

2

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΕΤΑΑ 13786/31.7.2014 ποσού 7.249,00 €

3

Υπεύθυνη δήλωση η οποία αναφέρει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.

4

Υπεύθυνη Δήλωση που βεβαιώνει ότι η επιχείρηση

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,

ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,

ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και

iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

5

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί  νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.

6

Υπεύθυνη Δήλωση των μελών της εταιρείας που βεβαιώνουν ότι  δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωση 2 του άρθρου 22

7

Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρονται τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ.

8

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ: 811/2014 (ΕΕ) που ισχύει έως 7/11/2014 και ΙΚΑ: 115/2014 (έργο) που ισχύει έως 14/11/2014

 

9

Φορολογική ενημερότητα 3911/2971831/23.7.2014 Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης που ισχύει έως 23/9/2014

10

Βεβαίωση ΤΕΕ: 311/16696/2014 ότι η επιχείρηση έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έως 31/12/2014

 

11

Βεβαίωση ΤΕΕ: 28511/48198/2013 ότι το στέλεχος της επιχείρησης Παπαδόπουλος Παναγιώτης έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έως 31/12/2014

 

12

Βεβαίωση ΤΕΕ: 654/26.7.2014 ότι το στέλεχος της επιχείρησης Παπαδόπουλος Παναγιώτης δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή ούτε έχει υποπέσει σε βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.

13

Βεβαίωση ΕΤΑΑ: 214/2014 ότι το στέλεχος της επιχείρησης Παπαδόπουλος Παναγιώτης έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έως 31/12/2014.

14

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ: 368/2014 για το στέλεχος της επιχείρησης Παπαδόπουλος Παναγιώτης που ισχύει έως 31/12/2014.

15

Βεβαίωση ΣΑΤΕ: Β1839/1340/2013 ότι το στέλεχος της επιχείρησης Παπαδόπουλος Παναγιώτης έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έως 31/12/2014.

 

16

Βεβαίωση ΣΑΤΕ: Β1839/1341/2013 ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό ή επαγγελματικό παράπτωμα.

 

17

Ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό) σύστασης Ε.Ε

18

Μηχανόσημα (14)