ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


ΜΕΛΕΤΗ (29/01/2020 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

Αρ. Μελέτης:  67 / 2018

ΜΕΛΕΤΗ

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 130.262,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ :   ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

 1. 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Μελέτη  αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγκιστρίου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-14  και την 30681/07-8-14.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 3. της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 931/Β/2009) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών Αποφάσεων, απαιτείται η συμμόρφωση των παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις των πρότυπων ή προδιαγραφών ασφαλείας από αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11 της παραπάνω Υ.Α. (Αρμόδιες Αρχές).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Αγκιστρίου, στην προσπάθεια  για την προσαρμογή των παιδικών χαρών του στις παραπάνω απαιτήσεις,  συντάσσει αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη αρχικού προϋπολογισμού 130.262,00 με Φ.Π.Α. 24% και την υποβάλλει για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων  της χώρας) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της μελέτης.

Οι παιδικές χαρές του Δήμου Αγκιστρίου στον οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι :

Λιμενάρια, Σκάλα, Μεγαλοχώρι, Σκάλα 2

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412-2016.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της διακήρυξης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο της Μελέτης.

Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-07-2014 και ισχύει.

Η τοποθέτηση των προμηθευομένων ειδών θα γίνονται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών.

Η συγκεκριμένη προμήθεια δεν χρειάζεται ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών γιατί όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό της μελέτης κανένας από τους κωδικούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

Η Μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις επιλεγμένες παιδικές χαρές καθώς και όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων, ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο Αγκιστρίου.

Για την ανάθεση της προμήθειας απαιτείται ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος από διαπιστευμένο φορέα κατά ISO 9001:2008 για σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε Υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης παιδικών χαρών, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η τιμολόγηση / πληρωμή θα γίνει τμηματικά με το πέρας της προμήθειας και τοποθέτησης και την παράδοση στον Δήμο του Τιμολογίου.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  23 / 8 / 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ

αρχιτέκτων μηχανικός

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  23 / 8 / 2018

Ο προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ

πολιτικός μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται και από το άρθρο 5, παρ.2 της Υ.Α. 28492-28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014) και προβλέπεται στην παρ. 6.1.2 §η) του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων η προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις ανωτέρω Υ.Α και ισχύει.

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση, η συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, η αποξήλωση και άρση επικίνδυνων στοιχείων.

Αποκλίσεις:

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές,  τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται , στα υλικά κατασκευής επί ποινή αποκλεισμού. Οι διαστάσεις του εξοπλισμού που δίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές  είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +- 5% επί ποινή αποκλεισμού.

Δεν επιτρέπεται απόκλιση στο Μέγιστο Ύψος Πτώσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

1) ΔΑΠΕΔΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 5ΕΚ.

Διαστάσεις: μήκος 0,50μ., πλάτος 0,50μ., πάχος 0,05μ.

Ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασμένες από 90% ανακυκλωμένο ελαστικό και 10% μίγμα πολυουρεθάνης. Η πάνω επιφάνεια είναι λεία & η κάτω έχει κυματοειδή μορφή εξασφαλίζοντας σταθερή πρόσφυση & αποστράγγιση. Οι πλάκες ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικούς πύρους λευκού χρώματος. Τα βασικά χρώματα του δαπέδου θα είναι κόκκινο και πράσινο και η τελική επιλογή θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία.

Τα δάπεδα έχουν πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1(08), ΕΛΟΤ ΕΝ1177(08), καθώς και ΕΝ71-3 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004.

 

2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού το οποίο θα αποτελείται από :

Κωνικό Σιδηροϊστό Φωτισμού Οδών ύψους 4000mm, πάχους 3mm, διαμέτρου βάσης Φ120, κορυφής Φ65, θυρίδα 300x60mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου, με κλειδαριά ασφαλείας, με ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης 310x310x10mm με οπές σε διάταξη 235x235 και 4 τρίγωνα ενίσχυσης.

Η κατασκευή θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, το υλικό θα είναι Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025. Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461 Πιστοποίηση CE.

Βάση Αγκύρωσης: Μ16x500mm σε διάταξη 235x235, θα περιλαμβάνονται 8 παξιμάδια και 8 ροδέλες, Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461.

Βραχίονας Ευθύγραμμος: μονός 1000mm, διαμέτρου Φ60, πάχους 3mm , διάμετρο χοάνης Φ76 με απόληξη Φ60, η κατασκευή θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, το υλικό: ποιότητας S235JR/EN 10025, Προστασία: γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461.

Ακροκιβώτιο με μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο θα φέρει τριπλή τετραπολική κλέμμα και θα είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm.

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Θα φέρει ανταυγαστήρα από υψηλής καθαριότητας (99,80%) και απόδοσης ανοδειωμένο αλουμίνιο και κώδωνα από επίπεδο ή ελαφρώς κουρμπαριστό πυρίμαχο γυαλί 5mm. Θα ανοίγει μέσω άρθρωσης προς τα επάνω και θα ασφαλίζει στο μπροστινό μέρος μέσω ενός ανοξείδωτου ταχυσυνδέσμου. Τα  όργανα έναυσης τοποθετούνται σε ειδική μονωτική βάση. Βαθμός προστασίας: IP 65, Λαμπτήρας και όργανα έναυσης: 250Watt, Κεραμικό ντουί: Ε40, Προσαρμογή: σε βραχίονα διαμέτρου Φ60, Κλάση μόνωσης: ΙΙ, Προδιαγραφές: EU: ΕΝ 60598-2-3, Πιστοποίηση CE.

Λαμπτήρας Νατρίου 250W (EN40).

3) ΠΙΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα Πίλλαρ θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 6 της Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.ΕΗ1/Ο/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573Β/9.9.86), που έχει ως ακολούθως:

Κάθε Πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο μέρη από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ο μετρητής της ΔΕΗ και η συσκευή Τ.Α.Σ. (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας) και το άλλο ή στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών.

Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα και οι εντολές (ON-OFF) δε δίνονται από την συσκευή Τ.Α.Σ. σε επαφές που θα προβλέπονται να υπάρχούν μετά τον διακόπτη και την ασφάλεια κάθε γραμμής που αναχωρεί.

 

Το Πίλλαρ θα είναι βιομηχανικού τύπου στεγανό από σιδηρό πλαίσιο, σε εξωτερικό χώρο. Γαλβάνισμα εν θερμώ βάση Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 1461 ή βαμμένο ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων (dublex system).

Οι εξωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι 1250 χ 300 χ 1000 mm, θα αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα κλείνουν με χωριστές θύρες και εσωτερικώς θα διαιρείται με λαμαρίνα 2mm σε δύο χώρους.

Μέσα στο κιβώτιο διανομής (πίλαρ) στο αριστερό μέρος τοποθετείται ο μετρητής της Δ.Ε.Η. ενώ στο άλλο μέρος τοποθετείται ο ηλεκτρικός πίνακας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Ο χώρος του μετρητή ασφαλίζεται με μονόφυλλη πόρτα και θα διαθέτει διαφανές τζάμι για έλεγχο της ένδειξης του μετρητή, ενώ ο χώρος του ηλεκτρικού πίνακα με μονή ή δίφυλλη πόρτα.  Θα στεγανοποιούνται μέσω ελαστικού παρεμβύσματος.

Η διαχωριστική λαμαρίνα θα φέρει 4 οπές 26mm στο άνω μέρος για διέλευση καλωδίων.

Οι πόρτες του Πίλλαρ θα εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του Πίλλαρ ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του.

Το κάθε Πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στο σημείο επαφής του με τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους 3,5mm και πλάτους 40mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. Το Πίλλαρ πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση.

Το Πίλλαρ θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει άνεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου.

Θα δοθεί μεγάλη σημασία στη καλή και σύμμετρη εμφάνιση του.

Στον χώρο που προορίζεται για τη ΔΕΗ και στη ράχη του Πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήματος Π (που θα κατασκευασθούν από στρατζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων 30 x 20 x 2mm) στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm για την επ΄ αυτής στερέωση των οργάνων της ΔΕΗ.

Στο χώρο που προορίζεται για τις διανομές θα υπάρχει, στερεωμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως πιο πάνω, γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 1,10 m , πλάτους 0,60m και πάχους 2 mm για τη στερέωση των διανομών.

Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα υπάρχουν δύο διαφορετικά το ένα για των χώρο της ΔΕΗ και το άλλο για τον χώρο της διανομής . Το ζεύγος αυτό των κλειδιών θα είναι το ίδιο για όλα τα Πίλλαρ της εργολαβίας.

Στο δεξιό μέρος του Πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει τα όργανα  διακοπής και προστασίας των γραμμών.

Η διανομή θα αποτελείται από στεγανό κιβώτιο κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου ή από ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα  με χυτόπρεσσα . Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιμετωπίσουν συνθήκες  εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας.

Οι διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν άνετα μέσα σ΄ αυτά τα διάφορα εξαρτήματα των διανομών, και θα έχουν  υπολογισθεί κατά VDE 0660.

Τα κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλύπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο,

Τα κιβώτια διανομής περιέχουν:

Τους διακόπτες κατά DIN 49290, τις γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522, τα ρελέ τηλεχειρισμού κατά VDE 0660, πρίζα σούκο κατά DIN 49462, λυχνίες κατά VDE 0611, καθώς και τις ροηφόρους ράβδους (των 100Α και με μήκος 300mm).

Θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της:

 

α).        Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ θα είναι από το κάτω μέρος εφόσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια αν όχι, από το πάνω μέρος με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες.

β).        Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική άποψη. Έτσι τα καλώδια που θα είναι μονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά προσαρμοσμένα στα άκρα των οργάνων και θα φέρουν όπου  απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες.

γ).        Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμες  βαρέως  τύπου συρταρωτές, και θα έχουν την κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με τη μέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα.

Το Πίλλαρ με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα θα βαφεί με χρώμα επιλογής  της Υπηρεσίας αφού πρώτα βαφεί με ειδικό αστάρι για καλύτερη πρόσφυση του χρώματος στην γαλβανισμένη λαμαρίνα.

 

4) ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 7,80μ., πλάτος 6,45μ.,ύψος 3,45μ., απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 11,80μ. χ 9,45μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,50μ., ηλικιακή ομάδα από 3 ετών.

Το σύνθετο αποτελείται από:

 • Μία (1) ορθογώνια πλατφόρμα με σκεπή,
 • Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή
 • Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή
 • Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα
 • Ένα (1) τούνελ
 • Δύο (2) κυματοειδείς τσουλήθρες
 • Μία (1) περιστροφική τσουλήθρα
 • Μία (1) κάθοδος «πυροσβέστη»
 • Ένας (1) τοίχος αναρρίχησης
 • Μία (1) σκάλα ανάβασης

Ορθογώνια πλατφόρμα με σκεπή

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

-Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,

-Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογωνικό πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο

- Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από δύο κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό γωνία.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Τετράγωνη πλατφόρμα με σκεπή

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

- Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm

- Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο

- Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από δύο κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό γωνία. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή.

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

- Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,

-Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.  Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Κεκλιμένη γέφυρα.

Η γέφυρα αποτελείται από:

- Έναν (1) διάδρομο υπό κλίση από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική δάπεδο, με υψομετρική διαφορά 300mm,

-Δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32Χ20mm πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm,

-Δύο (2) κουπαστές από καμπύλο σιδηροσωλήνα Φ42mm.

Η κεκλιμένη γέφυρα προσαρμόζεται στις ελεύθερες πλευρές των πλατφόρμων.

Πλαστικό τούνελ.

Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά.

Κυματοειδείς πλαστικές τσουλήθρες

Οι τσουλήθρες είναι ευθείες με μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματες χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελούνται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτουν προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26 ή ένα ειδικά διαμορφωμένο φράγμα προστασίας από κόντρα πλακέ.

Περιστροφική τσουλήθρα

Η τσουλήθρα είναι ελικοειδής χωρίς μεταβολές κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26.

Σκάλα ανάβασης

Η σκάλα αποτελείται από :

-Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm,

-Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm,

-Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 180Χ45mm,

- Δύο (2) κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 90Χ50mm.

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. Στο πίσω μέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα για την αποφυγή πτώσεων.

Κάθοδος πυροσβέστη

Η κάθοδος πυροσβέστη κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ26 και προσαρμόζεται από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη πακτώνεται στο έδαφος. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.

Τοίχος αναρρίχησης

Ο τοίχος αναρρίχησης κατασκευάζεται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια πάνω στο οποίο τοποθετούνται ειδικά πιασίματα αναρρίχησης.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

 • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
 • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
 • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού):

- Τμήμα ξύλινης επικόλλητης κολώνας διατομής 100 Χ 100 mm

- Τμήμα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο

- Τμήμα τούνελ πολυαιθυλένιου διαμέτρου Φ60, ύψους τουλάχιστον 12 εκατοστών, δύο κυματοειδών

δακτυλίων.

5) ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 5,66μ., πλάτος 3,13μ., ύψος 3,02μ., απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 6,15μ. χ 9,16μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,17μ., ηλικιακή ομάδα από 2 ετών.

Το σύνθετο θα αποτελείται από :

 • 2 πατάρια
 • 1 τσουλήθρα
 • 1 ράμπα αναρρίχησης
 • 1 σκάλα ανάβασης
 • 1 ράμπα εισόδου
 • 4 θεματικά σκέπαστρα ‘φύλλα δέντρου’
 • 4 χρωματιστά προστατευτικά θεματικά πάνελ ‘φράκτης’

Η κατασκευή οκταγωνικού σχήματος θα στηρίζεται σε  μία (1) κολώνα ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής Ø125mm ενώ ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm. Στην κορυφή της κολώνας θα υπάρχει πλαστικό προστατευτικό πολυαμιδίου.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm

Σκέπαστρα: κατασκευασμένα από φύλλα HPL πάχους 13mm

Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Ράμπα αναρρίχησης: κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και θα φέρει πιασίματα από πολυπροπυλένιο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV.

Σκάλα ανάβασης: σκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα, σκαλοπάτια κατασκευασμένα από  αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και κουπαστές από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm.

Ράμπα εισόδου: κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και κουπαστές από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm.

Θεματικά πάνελ ‘φύλλα δέντρου’: κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm

Χρωματιστά προστατευτικά θεματικά πάνελ ‘φράκτης’: κατασκευασμένα από HPL πάχους 13mm

Η σύνδεση των ανοξείδωτων τμημάτων σκελετού θα γίνονται μέσω αντιβανδαλικών συνδέσμων πολυαμιδίου

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

 • Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
 • Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
 • Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008
 • Προσπέκτους
 • Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
 • Αναλυτικό manual εξοπλισμού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού):

-Τμήμα αντιολισθητικού HPL πάχους 12,5mm

-Τμήμα χρωματιστού πάνελ HPL πάχους 13mm

-Τμήμα ορθοστάτη ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα διατομής Ø125mm

-Τμήμα σκελετού ανοξείδωτου σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm

-Δείγμα συνδέσμου πολυαμιδίου ανοξείδωτων τμημάτων σκελετού

6) ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 2,50μ., πλάτος 0,50μ., ύψος 0,80μ., απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 11,25 τ.μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,00μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5 ετών.

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) ξύλινη δοκό
 • Δύο (2)  καθίσματα από αντιολισθητικό υλικό
 • Δύο (2) ανοξείδωτα χερούλια
 • Ένα (1) ανοξείδωτο μηχανισμό ταλάντωσης

Τεχνική περιγραφή

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm με ημικυκλική μορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα Φ26mm .Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με έναν ειδικό ανοξείδωτο μηχανισμό ταλάντωσης.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

 • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
 • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας,
 • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

7) ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 2,30μ., πλάτος 0,29μ., ύψος 0,72μ., απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 2,29μ. χ 4,73μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,75μ., ηλικιακή ομάδα από 2 ετών.

Το όργανο αποτελείται από:

 • 2 βάσεις πάκτωσης
 • 2 ελατήρια ταλάντωσης
 • 1 δοκό ταλάντωσης
 • 4 καθιστικά
 • 2 χειρολαβές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βάσεις πάκτωσης: γαλβανισμένες εν θερμώ.

Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns.Η ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Δοκός ταλάντωσης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλική δοκό διατομής 90x90mm

Καθιστικά : Θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm.

Χειρολαβές: μεταλλικές χειρολαβές γαλβανισμένες εν θερμώ.

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

 • Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001
 • Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001
 • Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

 • Προσπέκτους
 • Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

 

8) ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 0,90μ., πλάτος 0,25μ., ύψος 0,95μ., απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 6,90τ.μ., μέγιστο ύψος πτώσης 0,60μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5 ετών.

Το όργανο αποτελείται από:

 • Ένα (1) ζωάκι με χειρολαβές και κάθισμα
 • Ένα (1)  ελατήριο στήριξης

Περιγραφή

Η μορφή του ζώου όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη του κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

  • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,
  • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
  • Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

9) ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΚΥΛΑΚΙ»

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 0,84μ., πλάτος 0,30μ., ύψος 0,77μ., απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 2,30μ. χ 3,20μ. , μέγιστο ύψος πτώσης 0,52μ., ηλικιακή ομάδα από 2 ετών.

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

 • 1 βάση πάκτωσης
 • 1 ελατήριο ταλάντωσης
 • 1 καθιστικό
 • 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ σε μορφή ‘σκυλάκι’
 • 2 χειρολαβές
 • 2 ποδολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ.

Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα 35SCD6, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα πάχους 100 microns.

Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm

Μορφή Ζωάκι: κατασκευασμένη από HPL πάχους 13mm

Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό

Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς  πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

 • Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
 • Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
 • Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

 • Προσπέκτους
 • Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού)

Τμήμα χρωματιστού HPL πάχους 13mm

Δείγμα πολυαμιδικού συνδέσμου ασφαλείας ελατηρίων

 

10) ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 4ΘΕΣΙΑ (2ΠΑΙΔΩΝ & 2ΝΗΠΙΩΝ)

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 6,70μ., πλάτος 1,60μ., ύψος 2,25μ., απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 7,20μ. χ 6,70μ., μέγιστο ύψος πτώσης 1,15μ., ηλικιακή ομάδα από 1,5 ετών.

Το όργανο αποτελείται από :

 • Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,
 • Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα,
 • Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες και δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες

Περιγραφή

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στηρίζεται σε έξι ξύλινα υποστυλώματα 100Χ100mm και συνδέεται με ειδικά διαμορφωμένες μεταλλικές γωνίες σύνδεσης. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις αναρτώνται οχτώ (8) κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων ασφαλείας. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 435Χ220Χ258mm και 440x180x40mm αντίστοιχα, είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο και αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων διατομής 6mm .

Υλικά

Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου και ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ351. Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την βαφή είναι μη τοξικά χωρίς  να περιέχουν βαρέα μέταλλα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες και είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-927-2.

Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση.

Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

 • Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων
 • Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας
 • Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.