ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (29/01/2020 ) 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

Αριθμός Μελέτης: 67/2018

 

Ενδεικτ. προϋπολογισμός:

(105.050,00 € χωρίς ΦΠΑ)

 

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 3321

 

CPV: 377535200-9

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Διακηρύσσει

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 105.050,00 €

(ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα

Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών  με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ................................................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Περιεχόμενα........................................................................................................................................................................................ 2

1.      ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1.1         Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής........................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1.2         Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1.3         Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1.4         Θεσμικό πλαίσιο................................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1.5         Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1.6         Δημοσιότητα..................................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1.7         Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης............................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1         Γενικές Πληροφορίες........................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1.1      Έγγραφα της σύμβασης......................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1.2      Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1.3      Παροχή Διευκρινίσεων......................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1.4      Γλώσσα..................................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1.5      Εγγυήσεις................................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2         Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής.................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.1      Δικαίωμα συμμετοχής........................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.2      Εγγύηση συμμετοχής - Προκαταβολής............................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.3      Λόγοι αποκλεισμού............................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.4      Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας........... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.5      Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.6      Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα............................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.7      Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.8      Στήριξη στην ικανότητα τρίτων........................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.9      Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής............................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.9.1         Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2.9.2         Αποδεικτικά μέσα ............................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.3         Κριτήρια Ανάθεσης............................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.3.1      Κριτήριο ανάθεσης................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4         Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών............................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4.1      Γενικοί όροι υποβολής προσφορών................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4.2      Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών....................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4.3      Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής........................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά....................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4.4      Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών     Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4.5      Χρόνος ισχύος των προσφορών.......................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.4.6      Λόγοι απόρριψης προσφορών............................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.      ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1         Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών...................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.1      Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών........................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.1.2      Αξιολόγηση προσφορών...................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.2         Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.3         Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης....................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.4         Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία........................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.5         Ματαίωση Διαδικασίας....................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.1         Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής).................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.2         Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.3         Όροι εκτέλεσης της σύμβασης.......................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.4         Υπεργολαβία....................................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.5         Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.6         Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5.1         Τρόπος πληρωμής............................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5.2         Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις.......................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5.3         Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων........... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5.4         Δικαστική επίλυση διαφορών............................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.1         Χρόνος παράδοσης υλικών............................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.2         Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών........................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.3         Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.4         Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση............................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.5         Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.6         Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.7         Αναπροσαρμογή τιμής.................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.8         Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-..................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.................................................................................................................................................................................... 55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)........................................................................................................................................................................................................... 55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων........................................................................................................................ 55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ................................................................................................................................................................... 55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνική Περιγραφή........................................................................................................................................... 55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.............................................................................................................. 56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης............................................................................................................................................... 56

  1. 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Πόλη

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός

18011

Χώρα[1]

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS[2]

--

Τηλέφωνο

22970 - 91260

Φαξ

22970 - 91000

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

kagistri@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες[3]

Αντωνίου Άννα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

https://www.agistri-island.gr/

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι [4] ο Δήμος Αγκιστρίου, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας ΟΤΑ.[5]

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.[6]

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό, Ν.4412/2016 και Ν.1069/1980.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας [7]

α)        Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[8]

β)        Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση ή www.agistri-island.gr/

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr.

 

1.2    Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης[9]

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», Πρόσκληση ΙΙΙ: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας», Κωδ. ΣΑ 055 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64/7135.01 & Κ.Α.35/7135.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα [10]

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010 με τίτλο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)) ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 262,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου.

 

1.3    Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση της 67/2018 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Αγκιστρίου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-14  και την 30681/07-8-14. Πρόκειται για αγορά των υπό προμήθεια υλικών και η τοποθέτησή τους στις παιδικές χαρές του Δ. Αγκιστρίου όπως περιγράφονται στη Μελέτη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 377535200-9 (Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς).[11]

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών νοούνται ως αδιαίρετο σύνολο και υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της Σύμβασης.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών, όπως παρουσιάζονται στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.262,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 105.050,00 €, ΦΠΑ : 25.212,00 €).

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) μήνες από τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα στην Τεχνική Έκθεση της υπά αριθμ. 67/2018 Μελέτης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει [12] τιμής.

1.4    Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως[13]:

­                του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

­                του ν. 4314/2014 (Α' 265)[14],Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

­                του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

­                του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

­                της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

­                του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

­                του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,[15]

­                του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

­                του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

­                του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)[16]

­                του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών[17]

­                 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

­                του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»[18], της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»[19].

­                του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

­                του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

­                του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

­                του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

­                του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

­                του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

­                της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

­                των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

­                την  Απόφαση του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 44230/27.12.2018 (ΑΔΑ: 6549465ΧΘ7-2ΝΕ) για την ένταξη της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγκιστρίου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

­                την υπ’ αρ. 124/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης (Μελέτη, Διακήρυξη, κλπ).

­                την υπ’ αρ. ……….. /2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας.

1.5    Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/2/2020 και ώρα 15:00[20]

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 21/2/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

1.6    Δημοσιότητα

Α.            Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο [21]

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) [22].

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[23]http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο [24] [25] [26] [27], σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)[28]

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.agistri-island.gr

Β.            Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον Ανάδοχο (Άρθρο 77, παρ. 5 του ν. 4270/2014).

1.7    Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους[29]

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1    Γενικές Πληροφορίες

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,[30] είναι τα ακόλουθα:

  1. Η υπ΄αριθμ. 67/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων με τα παραρτήματά της.
  2. Η παρούσα Διακήρυξη τα παραρτήματά της.
  3. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ ….)
  4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ][31]
    1. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της[32]
  5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
  6. [……………..][33]

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr[34].

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο[35]. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις[36]:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λό