ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


Ορισμός αντιδημάρχου (12/09/2019 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αγκίστρι: 12/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 2407

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αρ. Απόφασης: 178/2019)

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Αγκιστρίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.142 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αγκιστρίου μπορεί να ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.

7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγκιστρίου

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγκιστρίου, με θητεία από 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως 12 Σεπτεμβρίου 2021, τον Δημοτικό Σύμβουλο Τζάνο Νικόλαο του Κυριάκου μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :

 

  1. Την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας αφαλάτωσης
  2. Την ευθύνη για την παροχή, επανασύνδεση, αντικατάσταση και διακοπή υδρομετρητών.
  3. Την ευθύνη για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης.
  4. Την ευθύνη για τις εξωτερικές βλάβες του δικτύου ύδρευσης.
  5. Την ευθύνη για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και την ενημέρωση των Οικονομικών Υπηρεσιών
  6. Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου
  7. Την ευθύνη για την κίνηση των οχημάτων εκτός ωραρίου για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (περιστατικά υγείας, πυρκαγιές κλπ.).
  8. Την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.

 

Γ. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Αγκιστρίου έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου επιφυλάσσεται για την ανάθεση/ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του Απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγκιστρίου και να θυροκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγκιστρίου.

 

Ο Δήμαρχος

Αθανασίου Ιωάννης