ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


Ορισμός αντιδημάρχου (12/09/2019 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αγκίστρι: 12/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 2408

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αρ. Απόφασης: 179 /2019)

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Αγκιστρίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.142 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αγκιστρίου μπορεί να ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.

7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγκιστρίου

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγκιστρίου, με θητεία από 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως 12 Σεπτεμβρίου 2021, τον Δημοτικό Σύμβουλο Πάνου Χρήστο του Παναγιώτη μεταβιβάζοντας σε αυτήν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :

 

1. Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας και του περιβάλλοντος

2. Να έχει την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου

3. Την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς ή ιδιώτες.

4. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου ενώ τηρεί φάκελο, με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και οχήματος, ασφάλειες, τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π.

5. Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας όταν εκχωρηθούν στο Δήμο Αγκιστρίου.

6. Την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας.

7.Υπεύθυνο για το φωτισμό κοινοχρήστων χώρων

 

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

 

Γ. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Αγκιστρίου έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου επιφυλάσσεται για την ανάθεση/ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του Απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις

ανάγκες που θα προκύψουν.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγκιστρίου και να θυροκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγκιστρίου.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Αθανασίου Ιωάννης