ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (27/06/2019 ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Αγκίστρι: 6/6/2019

Αρ. Πρωτ.: 1384

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2018

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης αξίας 1.564.844,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

  1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγκιστρίου

Διεύθυνση: Δημαρχείο Αγκιστρίου 18011 Αγκίστρι

Τηλέφωνο: 2297091260

Φαξ: 2297091000

2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL307.

3. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

4. Είδος Σύμβασης: Προμήθεια.

5. Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» η οποία προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού του παρεχόμενου και καταναλισκόμενου νερού και εξοπλισμού φορητών συστημάτων εντοπισμού διαρροών. Ο τύπος των επιλεγμένων σταθμών ελέγχου και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί παρουσιάζονται στη συνέχεια:

•             Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) στον οποίο θα γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων από το σύνολο των επιμέρους συστημάτων ελέγχου. Θα εγκατασταθεί σε χώρο γραφείων του Δήμου.

•             Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών κλπ) στις βασικές τροφοδοτικές υποδομές του δικτύου.

•             Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 1.050 Διατάξεων Ελέγχου Διαρροών Κατανάλωσης, για τη μέτρηση και την απομακρυσμένη παρακολούθηση των καταναλώσεων στις απολήξεις του δικτύου.

•             Προμήθεια ενός (1) Φορητού Σταθμού Ελέγχου (ΦΣΕ), για τον ενεργό εντοπισμό διαρροών.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών (βλ. Παράρτημα Ι).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

6. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

7. Συνολικός Προϋπολογισμός: Ο ανώτατος προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 1.261.971,00 € πλέον ΦΠΑ (24%).

8. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες (9 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (25.239,42 €). Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α.).

10. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπό αρ. 39164/27-07-2018 ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» - Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».

11. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/5/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019/S 101-244001).

 

12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

13. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 6/6/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 1/7/2019 και ώρα 23:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 8/7/2019 και ώρα 11:00π.μ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.

15. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα Τηλέφωνο : +30 2132141216 Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης.

 

Αγκίστρι: 6/6/2019
Ο Δήμαρχος