ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (27/06/2019 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.261.971,00 €

Φ.Π.Α. 24 % : 302.873,04 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.564.844,04 €


 

 

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΑ. 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 1

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ.. 1

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ.. 3

Α.Τ.1 - ΤΣΕ 1 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑ. 5

Α.Τ.2 - ΤΣΕ 2 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΙ 6

Α.Τ.3 - ΤΣΕ 3 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ. 8

Α.Τ.4 - ΤΣΕ 4 : ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 9

Α.Τ.5 - ΤΣΕ 5 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ.. 10

Α.Τ.6 - ΤΣΕ 6 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ. 11

Α.Τ.7 - ΤΣΕ 7 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΚΑΛΑ. 12

Α.Τ.8 - ΤΣΕ 8 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 13

Α.Τ.9 - ΤΣΕ 9 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ. 14

Α.Τ.10 - ΤΣΕ 10 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ. 15

A.T.11 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ AMR/AMI 16

A.T.12 - ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.. 17

Α.Τ.13 - ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΣΕ), (ΦΣΕ) 18

A.T.14 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.. 20

 


ΓΕΝΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε κάθε τοπικό σταθμό ύδρευσης θα εγκατασταθεί, συνδεθεί και τεθεί σε λειτουργία o ακόλουθος εξοπλισμός:

α)                 Εξοπλισμό οργάνων μέτρησης Υδραυλικών Δεδομένων και Ποιότητας νερού (όργανα, κ.λ.π.),

β)                Εξοπλισμό βανών

γ)                Εξοπλισμό οργάνων ρύθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας

δ)                Ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού που περιλαμβάνει διακόπτες χειρισμού αντλιών ενδεικτικές λυχνίες ,Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), Επικοινωνιακό εξοπλισμό, Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS), Αντικεραυνική προστασία

ε)               Καλώδια διασύνδεσης

στ)             Eρμάρια εγκατάστασης και όπου απαιτείται Pillar

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

 

Η αρχική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν.

i)                                Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος

Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ύδρευσης.

ii)                               Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές,   κλπ) του ΚΣΕ

iii)                             Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου  που περιλαμβάνει :

1)

Ολοκληρωμένο λογισμικό συστήματος.

2)

Ολοκληρωμένο λογισμικό τηλεμετρίας για τους ΚΣΕ, κλπ και λογισμικό των τοπικών σταθμών ελέγχου.

3)

Ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογών (λογισμικό τηλελέγχου-τηλεχειρισμού,  διαχείρισης ενέργειας, συντήρησης)

4)

Ολοκληρωμένο λογισμικό επικοινωνιών

5)

Ολοκληρωμένη διαμόρφωση τηλεμετρικής βάσης δεδομένων

6)

Ολοκληρωμένη διάταξη τοπικών σταθμών.

 

Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών και επεξεργασία όλων των σχετικών αιτήσεων για την προμήθεια και έκδοση σχετικών αδειών από το Υπουργείο Μεταφορών και ραδιοεπικοινωνίες σύμφωνα με τους νόμους 1780/88 και Ν.Δ. 1244/1972.

iv)                             Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στις αίθουσες ελέγχου (ΚΣΕ)

v)                              Προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ισχύος και καλωδίωση για όλα τα  τμήματα του εξοπλισμού

vi)                             Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των τοπικών  σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, σωληνώσεων, της γείωσης  και της προστασίας από υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια  τόσο για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού όσο και για την σύνδεση με τα υφιστάμενα όργανα και εξοπλισμό.

vii)                           Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές στάθμης, παροχής, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, πιεσόμετρα κλπ.). Σύνδεση ηλεκτροκίνητων δικλείδων - βανών , κλπ  στους σταθμούς ύδρευσης.

viii)                          Μετατροπές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την  πραγματοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.

ix)                             Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου

x)                              Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος

xi)                             Παράδοση σχεδίων

xii)                           Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης

xiii)                          Παράδοση τεκμηρίωσης

xiv)                         Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος

xv)                           Εγγύηση καλής λειτουργίας

xvi)                         Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

 

i)  Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ σε κάθε σταθμό που δεν έχει ήδη εγκατεστημένη τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται (Το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών θα αναληφθεί για λογαριασμό της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο)

ii)   Προμήθεια κυκλώματος ΟΤΕ στον πίνακα σύνδεσης σε κάθε τοπικό σταθμό που η επικοινωνία απαιτείται να γίνει μέσω ΟΤΕ (Το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών θα αναληφθεί για λογαριασμό της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο)

iii)  Μετατροπές σε υδραυλικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την εγκατάσταση από τον ανάδοχο των υπό προμήθεια μετρητών παροχής που αναφέρονται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο εντός των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου.

 


 

Α.Τ.1 - ΤΣΕ 1 : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Α με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Α

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Κιβώτιο pillar

τεμ.

3

 

 

5

Μετρητής Παροχής  Ρεύματος DN 100 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

6

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Α  με κεραία και ιστό

τεμ.

1

 

 

7

Μετρητής πίεσης

τεμ.

1

 

 

8

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100

τεμ.

4

 

 

9

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100

τεμ.

1

 

 

10

Πίνακας ισχύος

τεμ.

2

 

 

11

Μετρητής Ενέργειας

τεμ.

2

 

 

12

Ηλεκτροκίνητη Προωθητική Αντλία 37kW

τεμ.

2

 

 

13

Ρυθμιστής στροφών Inverter
37kW

τεμ.

2

 

 

14

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16

m

14

 

 

15

Ασύρματη IP κάμερα ασφαλείας

τεμ.

2

 

 

16

Ανιχνευτής κίνησης

τεμ.

1

 

 

17

Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου

τεμ.

1

 

 

18

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

1

 

 

Σύνολο εγκατάστασης

 

 

 


 

Α.Τ.2 - ΤΣΕ 2 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΙ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Α με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Α

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Μετρητής Παροχής Ρεύματος DN 50 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

5

Μετρητής Παροχής  Ρεύματος DN 80 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

6

Μετρητής Παροχής  Ρεύματος DN 100 (Φλατζωτός)

τεμ.

3

 

 

7

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Α  με κεραία και ιστό

τεμ.

1

 

 

8

Mετρητή στάθμης δεξαμενής

τεμ.

4

 

 

9

Μετρητής πίεσης

τεμ.

1

 

 

10

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό DN100

τεμ.

3

 

 

11

Σύστημα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού από Α/Σ Σκάλας

τεμ.

1

 

 

12

Σύστημα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών Δεξαμενών Μετοχίου

τεμ.

1

 

 

13

Σύστημα αυτόματης χλωρίωσης Δεξαμενής

τεμ.

1

 

 

14

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN80

τεμ.

2

 

 

15

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN80

τεμ.

1

 

 

16

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100

τεμ.

18

 

 

17

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100

τεμ.

3

 

 

18

Πίνακας ισχύος

τεμ.

2

 

 

19

Μετρητής Ενέργειας

τεμ.

2

 

 

20

Ηλεκτροκίνητη Προωθητική Αντλία 7,5kW

τεμ.

2

 

 

21

Ρυθμιστής στροφών Inverter
7,5kW

τεμ.

2

 

 

22

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16

m

12

 

 

23

Ασύρματη IP κάμερα ασφαλείας

τεμ.

3

 

 

24

Ανιχνευτής κίνησης

τεμ.

1

 

 

25

Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου

τεμ.

1

 

 

26

Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου

τεμ.

1

 

 

27

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

1

 

 

Σύνολο εγκατάστασης

 

 

 


 

Α.Τ.3 - ΤΣΕ 3 : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Α με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Α

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Κιβώτιο pillar

τεμ.

1

 

 

5

Μετρητής Παροχής  Ρεύματος DN 80 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

6

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Α  με κεραία και ιστό

τεμ.

1

 

 

7

Mετρητή στάθμης δεξαμενής

τεμ.

1

 

 

8

Σύστημα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών Δεξαμενής Λιμενάρια

τεμ.

1

 

 

9

Σύστημα αυτόματης χλωρίωσης Δεξαμενής

τεμ.

1

 

 

10

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN80

τεμ.

2

 

 

11

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN80

τεμ.

1

 

 

12

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16

m

12

 

 

13

Ασύρματη IP κάμερα ασφαλείας

τεμ.

1

 

 

14

Ανιχνευτής κίνησης

τεμ.

1

 

 

15

Λογισμικό PLC/RTU τυπικής δεξαμενής/υδατόπυργου

τεμ.

1

 

 

16

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

1

 

 

Σύνολο εγκατάστασης

 

 

 


 

Α.Τ.4 - ΤΣΕ 4 : ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Α με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Α

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Μετρητής Παροχής Υπερήχων τύπου Clamp-On

τεμ.

0

 

 

5

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Α  με κεραία και ιστό

τεμ.

1

 

 

6

Μετρητής πίεσης

τεμ.

1

 

 

7

Πίνακας ισχύος

τεμ.

2

 

 

8

Μετρητής Ενέργειας

τεμ.

2

 

 

9

Oμαλός εκκινητής Soft Starter 15 kw

τεμ.

2

 

 

10

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16

m

16

 

 

11

Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ)

τεμ.

1

 

 

12

Διάταξη γείωσης συστήματος αυτόματης μεταγωγής

τεμ.

1

 

 

13

Πίνακας αυτόματης μεταγωγής Η/Ζ

τεμ.

1

 

 

14

Ηχομονωτικό στέγαστρο εγκυβωτισμού Η/Ζ με βάση έδρασης

τεμ.

1

 

 

15

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ300+1Χ150+70  με σχάρα και το καπάκι αυτής

m

62

 

 

16

Ασύρματη IP κάμερα ασφαλείας

τεμ.

4

 

 

17

Ανιχνευτής κίνησης

τεμ.

1

 

 

18

Λογισμικό PLC/RTU τυπικού αντλιοστασίου

τεμ.

1

 

 

19

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

1

 

 

Σύνολο εγκατάστασης

 

 

 

 

Α.Τ.5 - ΤΣΕ 5 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΡΕΑΤΙΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Α με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Α

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Κιβώτιο pillar

τεμ.

1

 

 

5

Μετρητής Παροχής Μπαταρίας DN 100 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

6

Μετρητής Παροχής Μπαταρίας DN 250 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

7

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Α  με κεραία και ιστό

τεμ.

1

 

 

8

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN250

τεμ.

2

 

 

9

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN250

τεμ.

1

 

 

10

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό DN100

τεμ.

1

 

 

11

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100

τεμ.

4

 

 

12

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16

m

8

 

 

13

Ανιχνευτής κίνησης

τεμ.

1

 

 

14

Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών

τεμ.

1

 

 

15

Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

2

 

 

16

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

1

 

 

Σύνολο εγκατάστασης

 

 


 

Α.Τ.6 - ΤΣΕ 6 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΡΕΑΤΙΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Β με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Β

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Κιβώτιο pillar

τεμ.

1

 

 

5

Μετρητής Παροχής  Μπαταρίας DN 80 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

6

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Β με GSM modem-router και κεραία

τεμ.

1

 

 

7

Μετρητής πίεσης

τεμ.

2

 

 

8

Χυτοσιδηρή Βαλβίδα Ρύθμισης Πίεσης κατάλληλη για σύνδεση με Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή DN100

τεμ.

1

 

 

9

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN80

τεμ.

2

 

 

10

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN80

τεμ.

1

 

 

11

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100

τεμ.

6

 

 

12

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100

τεμ.

2

 

 

13

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16

m

8

 

 

14

Ανιχνευτής κίνησης

τεμ.

1

 

 

15

Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών

τεμ.

1

 

 

16

Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

2

 

 

17

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

1

 

 

Σύνολο εγκατάστασης

 

 

 


 

Α.Τ.7 - ΤΣΕ 7 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΚΑΛΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΡΕΑΤΙΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Β με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Β

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Κιβώτιο pillar

τεμ.

1

 

 

5

Μετρητής Παροχής Μπαταρίας DN 100 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

6

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Β με GSM modem-router και κεραία

τεμ.

1

 

 

7

Μετρητής πίεσης

τεμ.

2

 

 

8

Χυτοσιδηρή Βαλβίδα Ρύθμισης Πίεσης κατάλληλη για σύνδεση με Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή DN100

τεμ.

1

 

 

9

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100

τεμ.

10

 

 

10

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100

τεμ.

3

 

 

11

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16

m

8

 

 

12

Ανιχνευτής κίνησης

τεμ.

1

 

 

13

Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών

τεμ.

1

 

 

14

Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

2

 

 

15

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

1

 

 

Σύνολο εγκατάστασης

 

 

 


 

Α.Τ.8 - ΤΣΕ 8 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΡΕΑΤΙΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Β με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Β

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Κιβώτιο pillar

τεμ.

1

 

 

5

Μετρητής Παροχής Μπαταρίας DN 100 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

6

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Β με GSM modem-router και κεραία

τεμ.

1

 

 

7

Μετρητής πίεσης

τεμ.

2

 

 

8

Χυτοσιδηρή Βαλβίδα Ρύθμισης Πίεσης κατάλληλη για σύνδεση με Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή DN100

τεμ.

1

 

 

9

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος DN100

τεμ.

10

 

 

10

Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100

τεμ.

3

 

 

11

Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16

m

8

 

 

12

Ανιχνευτής κίνησης

τεμ.

1

 

 

13

Λογισμικό PLC/RTU τυπικού σταθμού ελέγχου διαρροών

τεμ.

1

 

 

14

Φρεάτιο εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

2

 

 

15

Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού

τεμ.

1

 

 

Σύνολο εγκατάστασης

 

 

 


 

Α.Τ.9 - ΤΣΕ 9 : ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΡΕΑΤΙΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πίνακας Αυτοματισμού τύπου Β με μικροϋλικά

τεμ.

1

 

 

2

Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Β

τεμ.

1

 

 

3

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
DC UPS

τεμ.

1

 

 

4

Κιβώτιο pillar

τεμ.

1

 

 

5

Μετρητής Παροχής Μπαταρίας DN 100 (Φλατζωτός)

τεμ.

1

 

 

6

Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Β με GSM modem-router και κεραία

τεμ.

1

 

 

7

Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύν