ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (27/06/2019 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Τιμολόγιο της μελέτης

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.261.971,00 €

Φ.Π.Α. 24 % : 302.873,04 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.564.844,04 €


 

 

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΑ. 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 1

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ.. 1

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ.. 3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.. 6

 


ΓΕΝΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε κάθε τοπικό σταθμό ύδρευσης θα εγκατασταθεί, συνδεθεί και τεθεί σε λειτουργία o ακόλουθος εξοπλισμός:

α)                 Εξοπλισμό οργάνων μέτρησης Υδραυλικών Δεδομένων και Ποιότητας νερού (όργανα, κ.λ.π.),

β)                Εξοπλισμό βανών

γ)                Εξοπλισμό οργάνων ρύθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας

δ)                Ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού που περιλαμβάνει διακόπτες χειρισμού αντλιών ενδεικτικές λυχνίες ,Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), Επικοινωνιακό εξοπλισμό, Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS), Αντικεραυνική προστασία

ε)               Καλώδια διασύνδεσης

στ)             Eρμάρια εγκατάστασης και όπου απαιτείται Pillar

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

 

Η αρχική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν.

i)                                Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος

Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ύδρευσης.

ii)                               Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές,   κλπ) του ΚΣΕ

iii)                             Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου  που περιλαμβάνει :

1)

Ολοκληρωμένο λογισμικό συστήματος.

2)

Ολοκληρωμένο λογισμικό τηλεμετρίας για τους ΚΣΕ, κλπ και λογισμικό των τοπικών σταθμών ελέγχου.

3)

Ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογών (λογισμικό τηλελέγχου-τηλεχειρισμού,  διαχείρισης ενέργειας, συντήρησης)

4)

Ολοκληρωμένο λογισμικό επικοινωνιών

5)

Ολοκληρωμένη διαμόρφωση τηλεμετρικής βάσης δεδομένων

6)

Ολοκληρωμένη διάταξη τοπικών σταθμών.

 

Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών και επεξεργασία όλων των σχετικών αιτήσεων για την προμήθεια και έκδοση σχετικών αδειών από το Υπουργείο Μεταφορών και ραδιοεπικοινωνίες σύμφωνα με τους νόμους 1780/88 και Ν.Δ. 1244/1972.

iv)                             Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στις αίθουσες ελέγχου (ΚΣΕ)

v)                              Προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ισχύος και καλωδίωση για όλα τα  τμήματα του εξοπλισμού

vi)                             Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των τοπικών  σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, σωληνώσεων, της γείωσης  και της προστασίας από υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια  τόσο για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού όσο και για την σύνδεση με τα υφιστάμενα όργανα και εξοπλισμό.

vii)                           Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές στάθμης, παροχής, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, πιεσόμετρα κλπ.). Σύνδεση ηλεκτροκίνητων δικλείδων - βανών , κλπ  στους σταθμούς ύδρευσης.

viii)                          Μετατροπές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την  πραγματοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.

ix)                             Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου

x)                              Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος

xi)                             Παράδοση σχεδίων

xii)                           Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης

xiii)                          Παράδοση τεκμηρίωσης

xiv)                         Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος

xv)                           Εγγύηση καλής λειτουργίας

xvi)                         Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ

 

i)  Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ σε κάθε σταθμό που δεν έχει ήδη εγκατεστημένη τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται (Το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών θα αναληφθεί για λογαριασμό της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο)

ii)   Προμήθεια κυκλώματος ΟΤΕ στον πίνακα σύνδεσης σε κάθε τοπικό σταθμό που η επικοινωνία απαιτείται να γίνει μέσω ΟΤΕ (Το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών θα αναληφθεί για λογαριασμό της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο)

iii)  Μετατροπές σε υδραυλικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την εγκατάσταση από τον ανάδοχο των υπό προμήθεια μετρητών παροχής που αναφέρονται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο εντός των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου.

 


 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

Άρθρο Τιμολογίου

Σταθμός Ελέγχου

Τύπος Τοπικού Σταθμού - Περιγραφή

Ονομασία Τοπικού Σταθμού

Κόστος (€)

1

Α.Τ.1

ΤΣΕ 1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑ

86.145,00 €

2

Α.Τ.2

ΤΣΕ 2

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΙ

109.833,00 €

3

Α.Τ.3

ΤΣΕ 3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

34.923,00 €

4

Α.Τ.4

ΤΣΕ 4

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

118.622,00 €

5

Α.Τ.5

ΤΣΕ 5

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

42.472,00 €

6

Α.Τ.6

ΤΣΕ 6

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

32.246,00 €

7

Α.Τ.7

ΤΣΕ 7

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΚΑΛΑ

33.261,00 €

8

Α.Τ.8

ΤΣΕ 8

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

33.261,00 €

9

Α.Τ.9

ΤΣΕ 9

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ

25.293,00 €

10

Α.Τ.10

ΤΣΕ 10

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ

25.293,00 €

11

Α.Τ.11

-

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ AMR/AMI

74.570,00 €

12

Α.Τ.12

-

ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

453.936,00 €

13

Α.Τ.13

ΚΣΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

185.183,00 €

14

Α.Τ.14

-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-

6.933,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.261.971,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ T.Σ.Ε.

541.349,00 €

ΣΥΝΟΛΟ AMR/AMI

453.936,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

74.570,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ.Ε.

185.183,00 €

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6.933,00 €

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.261.971,00 €

Φ.Π.Α. 24%

302.873,04 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.

1.564.844,04 €

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …….-6-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

Σ. ΒΕΙΟΓΛΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση