ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (27/06/2019 ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.261.971,00 €

Φ.Π.Α. 24 % : 302.873,04 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.564.844,04 €

 


Περιεχόμενα

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.. 5

Α.1        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 5

Α.1.1.        Αντικείμενο της Μελέτης. 5

Α.1.2.        Διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα.. 7

Α.2        ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 8

Α.2.1         Γεωγραφική Θέση. 8

Α.2.2         Πληθυσμιακές καταγραφές. 9

Α.2.3         Περιβαλλοντικά Προβλήματα.. 12

Α.3        Φυσικό Περιβάλλον. 12

Α.3.1.        Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία.. 12

Α.3.2.        Γεωλογικά στοιχεία.. 13

Α.4        Υδρολογικά χαρακτηριστικά περιοχής. 14

Α.4.1.        Υδρευτικές ανάγκες. 14

Α.4.2.        Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ). 16

Α.5        Κόστος Υπηρεσιών Νερού. 19

Α.6        Υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης. 22

Α.6.1.        Μεταφορά πόσιμου νερού από την ΕΥΔΑΠ.. 22

Α.6.2.        Μονάδα Αφαλάτωσης. 23

Α.6.3.        Αποθήκευση Νερού - Δεξαμενές. 30

Α.7        Πληθυσμιακά στοιχεία - Απώλειες νερού. 32

Α.7.1.        Πληθυσμιακά Στοιχεία.. 32

Α.7.2.        Μόνιμος πληθυσμός. 32

Α.7.3.        Εποχιακός πληθυσμός. 32

Α.8        Εκτίμηση αναγκών ύδρευσης. 35

Α.8.1.        Εκτίμηση αναγκών με βάση πληθυσμιακά στοιχεία.. 35

Α.8.1.1.         Υπολογισμός Υδρευτικών Αναγκών Πραγματικού Πληθυσμού. 35

Α.8.2.        Εκτίμηση αναγκών με βάση στοιχεία κατανάλωσης. 36

Α.8.1.2.         Υπολογισμός Υδρευτικών Αναγκών Εποχιακού Πληθυσμού. 39

Α.8.3.        Εκτίμηση συνολικών αναγκών ύδρευσης βάσει πληθυσμού. 40

Α.8.4.        Συμπεράσματα - Υδατικό Ισοζύγιο. 41

Α.9        Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. 44

Α.9.1.        Σύστημα Τηλεμετρίας. 44

Α.9.2.        Εγκατάσταση διατάξεων ελέγχου διαρροών κατανάλωσης. 45

Α.9.3.        Εγκατάσταση φορητών συστημάτων εντοπισμού διαρροών. 45

Α.9.4.        Πρόταση διαχείρισης νερού. 46

Α.9.5.        Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης πράξης. 46

Α.9.6.        Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ). 49

Α.9.7.        Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ). 51

Α.9.8.        Διατάξεις Ελέγχου Διαρροών Κατανάλωσης. 52

Α.9.9.        Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (ΦΣΕ). 53

Α.9.10.      Προτεινόμενο Σύστημα Τηλεμετρίας. 53

Α.10      Εργασίες Προμήθειας. 55

Α.10.1.      Παραδοτέα Αναδόχου. 55

Α.10.2.      Εργασίες Δήμου. 55

Α.11      Αναμενόμενα Οφέλη. 56

Α.12      Παράρτημα Α- Μοντελοποίηση Δικτύου/Αγωγοί-Κόμβοι 59

Β. Τεχνικές προδιαγραφές. 61

Β.1        Γενικά.. 61

Β.1.1          Συστήματα Αυτοματισμού-Γενικές Αρχές. 61

Β.1.2          Τεχνικοί Κανονισμοί 61

Β.1.3          Κανονισμοί υλικών. 62

Β.1.4          Λοιποί κανονισμοί εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών. 62

Β.2        Πίνακες. 63

Β.2.1          Πίνακες Ισχύος και Αυτοματισμού Γενικά. 63

Β.2.2          Πίνακας ισχύος. 65

Β.2.3          Πίνακας αυτόματης μεταγωγής Η/Ζ. 66

Β.2.4          Πίνακας αυτοματισμού τύπου Α.. 69

Β.2.5          Πίνακας αυτοματισμού τύπου Β. 70

Β.2.6          Κιβώτιο Pillar. 72

Β.3        Καλώδια - Γειώσεις. 72

Β.3.1          Kαλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ300+1Χ150+70  με σχάρα και το καπάκι αυτής. 72

Β.3.2          Kαλώδιο ΝΥΥ 3Χ1Χ35+1Χ16  με σχάρα και το καπάκι αυτής. 73

Β.3.3          Διάταξη γείωσης συστήματος αυτόματης μεταγωγής. 73

Β.4        Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος 220-275Kva. 73

Β.5        Ηχομονωτικό στέγαστρο Η/Ζ με βάση έδρασης. 78

Β.5.1          Γενικά.. 78

Β.5.2          Διαστάσεις οικίσκου. 78

Β.5.3          Φωτισμός οικίσκου. 79

Β.5.4          Γείωση οικίσκου. 79

Β.6        Ρυθμιστής στροφών (inverter). 79

Β.7        Ομαλός εκκινητής (soft-starter). 84

Β.8        Ηλεκτροκίνητες προωθητικές αντλίες. 86

Β.8.1          Επιφανειακά οριζόντια προωθητικά συγκροτήματα εξοικονόμησης. 86

Β.8.2          Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικών Κινητήρων. 87

Β.8.3          Βάσης έδρασης - κόπλερ μετάδοσης κίνησης των φυγόκεντρων αντλητικών συγκροτημάτων. 88

Β.9        Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος DC-UPS. 88

Β.10      Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU.. 89

Β.10.1       Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Α.. 90

Β.10.2       Προγραμματιζόμενος απομακρυσμένος λογικός ελεγκτής PLC/RTU τύπου Β. 94

Β.11      Επικοινωνιακός εξοπλισμός. 96

Β.11.1       Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη με κεραία και ιστό τύπου Α.. 96

Β.11.2       Πλήρης επικοινωνιακή διάταξη τύπου Β με GSM modem-router και κεραία.. 99

Β.12      Όργανα τοπικών σταθμών. 100

Β.12.1       Μετρητές παροχής. 100

Β.12.1.1        Μετρητές Παροχής Τροφοδοσίας Ρεύματος. 101

Β.12.1.2        Μετρητές Παροχής Τροφοδοσίας Μπαταρίας. 105

Β.12.2       Μετρητές Πίεσης. 107

Β.12.3       Μετρητής Στάθμης. 108

Β.12.4       Σύστημα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών. 109

Β.12.5       Σύστημα αυτόματης χλωρίωσης. 113

Β.12.6       Φορητός Mετρητής Παροχής Υπερήχων (Clamp-On). 115

Β.12.7       Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων. 117

Β.12.8       Ανιχνευτής κίνησης. 119

Β.12.9       Ασύρματη κάμερα ασφαλείας. 119

Β.12.10          Υδρομετρητής AMR/AMI 1/2" με μικροϋλικά σύνδεσης. 120

Β.12.11          Παλμοδοτική διάταξη AMR/AMI υδρομέτρων με ενσωματωμένο MODEM... 124

Β.12.11.1      Γενικά.. 124

Β.12.11.2      Τεχνικά χαρακτηριστικά.. 124

Β.12.12          Αναμεταδότης επικοινωνιών AMR/AMI 125

Β.12.13          Φρεάτια.. 126

Β.13      Υδραυλικός εξοπλισμός. 126

Β.13.1       Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης. 126

Β.13.2       Χυτοσιδηρός φλαντζωτός σύνδεσμος. 128

Β.13.3       Χυτοσιδηρή Βαλβίδα Ρύθμισης Πίεσης κατάλληλη για σύνδεση με Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή   131

Β.13.3.1        Γενικά.. 131

Β.13.3.2        Λειτουργικά χαρακτηριστικά.. 131

Β.13.3.3        Ειδικές απαιτήσεις. 132

Β.13.4       Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό. 134

Β.14      Φορητός ανιχνευτής αγωγών. 135

Β.15      Σύστημα ανίχνευσης αφανών διαρροών. 137

Β.16      Εξοπλισμός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. 138

Β.16.1       Η/Υ Εξυπηρετητής (servers) βιομηχανικού τύπου. 138

Β.16.2       Η/Υ Σταθμοί Εργασίας (client workstation). 140

Β.16.3       Φορητοί Η/Υ (ΦΣΕ). 141

Β.16.4       Διαχειριστής επικοινωνιών. 142

Β.16.4.1        Δρομολογητής επικοινωνιών τύπου Α.. 143

Β.16.4.2        Δρομολογητής επικοινωνιών τύπου Β. 146

Β.16.5       Εκτυπωτές αναφορών (PRINTER). 147

Β.16.6       Εκτυπωτές σχεδίων (PLOTER). 147

Β.16.7       Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) Κέντρου Ελέγχου. 148

Β.16.8       Φορητός Υπολογιστής Handheld PC για AMR/AMI Σύστημα Καταγραφής. 149

Β.16.9       Λογισμικά Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου. 149

Β.16.9.1        Λογισμικό Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού SCADA (Server - Άδειες S/W). 149

Β.16.9.2        Λογισμικό Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης , Αποτύπωσης Λειτουργίας Δικτύων, Διαχείρισης Ενέργειας , διαχείρισης ζήτησης και διαρροών  (Άδειες S/W). 159

Β.16.9.2.1          Λογισμικό Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης Δικτύου Ύδρευσης και Αναγνώρισης Διαρροών(Άδειες S/W)  159

Β.16.9.2.2          Λογισμικό Διασύνδεσης Μαθηματικού Μοντέλου Προσομοίωσης Δικτύου Ύδρευσης με SCADA   163

Β.16.9.2.3          Λογισμικό Διαχείρισης Ποιότητας Υδάτων (Άδειες S/W). 163

Β.16.9.2.4          Συσχετισμός Παραγωγής – Κατανάλωσης (Υδατικό Ισοζύγιο) (Άδειες S/W). 165

Β.16.9.3        Λογισμικό χωρικής αποτύπωσης. 165

Β.16.9.4        Λογισμικό για τον προγραμματισμό των PLC/RTU.. 168

Β.16.9.5        Λογισμικό ανάγνωσης υδρομέτρων AMR/AMI με βάση δεδομένων. 169

Β.17      Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση. 170

Β.17.1       Εκπαίδευση. 170

Β.17.2       Τεκμηρίωση. 172

Β.18      Συγκεντρωτικοί πίνακες υλικών και εργασιών. 174

 

 

 

 

 

 


Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.1            ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α.1.1.   Αντικείμενο της Μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης είναι η «Προμήθεια για την Εξασφάλιση Επάρκειας Υδροδότησης Δήμου Αγκιστριού - Εγκατάσταση Εκσυγχρονισμός και θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεμετρίας, Έλεγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτυού Ύδρευσης». Για την υλοποίηση της μελέτης πραγματοποιήθηκε συλλογή των λειτουργικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αγκιστρίου, λεπτομερής διερεύνηση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με ταυτόχρονη καταγραφή των υποδομών και προσδιορισμός των αναγκών, που στοχεύει στην εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, με ορθολογικό τρόπο λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση / εξοικονόμηση και αδιάλειπτη παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας δεδομένων των εγγενών δυσκολιών οι οποίες προέρχονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής η οποία παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στις καταναλώσεις, λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι γεωλογικές συνθήκες της νήσου Αγκίστρι καθορίζονται από την κυρίαρχη εξάπλωση των ανθρακικών σχηματισμών σε όλη την έκτασή της, με εξαίρεση την παράκτια ζώνη, που χαρακτηρίζεται από υψηλή υδροπερατότητα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί υπόγειος υδροφόρος μη υφάλμυρος σε όλη την έκταση του νησιού και για αυτό το λόγο ως μοναδικοί τρόποι υδροδότησης για κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών έχουν επιλεγεί: η μεταφορά νερού με υδροφόρες και πιο πρόσφατα η αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αγκιστρίου παρουσιάζεται ανεπαρκές και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για κατανάλωση, εφόσον υπάρχει αύξηση τόσο του μόνιμου πληθυσμού - αστικοποίηση, αλλά και του πληθυσμού κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου (κάτι παραπάνω από το μισό του χρόνου). Η ανεπάρκεια αυτή, παρόλη την ενίσχυση με νέα έργα ύδρευσης (αφαλάτωση, καινούργιοι αγωγοί), οφείλεται στην απουσία εξοπλισμού διαχείρισης των βασικών τροφοδοτικών υποδομών (αντλιοστάσια, δεξαμενές) και του μεγάλου ποσοστού μη εντοπισμένων διαρροών. Επιπλέον μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές επιβαρύνσεις για το Δήμο, αποτελεί η ελλειμματική παρακολούθηση του «ενεργειακού κόστους» του νερού σε άντληση, μεταφορά και διανομή προς τους καταναλωτές.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη προ­σέγγιση για την σωστή διαχείριση τόσο των υδάτινων πόρων όσο και της εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Αγκιστριού.

Η εγκατάσταση του προτεινόμενου συστήματος τηλεμετρίας έχει ως σκοπό να ικανοποιήσει τους παρακάτω στόχους:

 • Τη βελτίωση λειτουργίας του υφιστάμενου εξωτερικού συστήματος ύδρευσης (μεταφοράς νερού & αφαλάτωσης), μέσω της αποδοτικής διαχείρισης του και της μείωσης των διαρροών
 • Αναβάθμιση επιλεγμένων αντλιών με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της σπαταλούμενης ενέργειας και του νερού χρήσης και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης τους
 • Τοποθέτηση 1.050 διατάξεων ελέγχου διαρροών κατανάλωσης στο σύνολο των οικισμών του Δήμου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι λανθασμένες ενδείξεις - ορίζονται ως φαινόμενες διαρροές - και το παραγόμενο νερό να ταυτίζεται με το καταναλισκόμενο.
 • Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών εφόσον μετά την τοποθέτηση διατάξεων ελέγχου διαρροών κατανάλωσης θα μπορούν να κατανοήσουν την έννοια σπατάλη και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις ενέργειες του Δήμου που αφορούν  σε θέματα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας
 • Με τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω του αυτοματισμού του δικτύου ύδρευσης θα είναι πολύ πιο εύκολη η λήψη ορθών μελλοντικών αποφάσεων για το σύνολο του δικτύου.

Επιπρόσθετα της εξασφάλισης της επάρκειας του διατιθέμενου προς κατανάλωση ύδατος, σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι και η προστασία της δημόσιας υγείας (προδ. ΚΥΑ Υ2/2600/2001), μέσω του ελέγχου της ποιότητας και της απολύμανσης του συνόλου του παρεχόμενου νερού, καθώς με τη σημερινή λειτουργία, η διαδικασία ελέγχου γίνεται μόνο για το προερχόμενο από την αφαλάτωση νερό οπότε και υπάρχουν περιπτώσεις υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπόλοιπου νερού, όπως προκύπτει από χημικές αναλύσεις.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι συναφές με τις εξής κατηγορίες μέτρων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Αττικής (EL 06) (στην οποία εντάσσεται και ο Δήμος Αγκιστρίου):

Μ06Β0302 - Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών. Το μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις:

1.Καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών.

2.Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού

3. Έργα ενίσχυσης δυναμικότητας δικτύων ύδρευσης (π.χ. αξιοποίηση υπόγειων υδάτων, αφαλάτωση ή μεταφορά) και

4. Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης και

Μ06Β0203 - Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τήρηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της Απόφασης Αριθμ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του."

Α.1.2.     Διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι τα εξής:

 • Ø Χάρτης με αποτυπωμένα τα υφιστάμενο δίκτυα ύδρευσης του Δήμου, με βάση το υλικό και την διάμετρο των αγωγών, καθώς και υψομετρικές στάθμες.
 • Ø Στοιχεία των αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων, δεξαμενών καθώς και της λειτουργίας του συγκροτήματος αφαλάτωσης
 • Ø Οι διαθέσιμες πραγματικές καταγραφείσες καταναλώσεις σε νερό, όπως προκύπτουν από τα αρχεία του δήμου καθώς και τα στοιχεία των παροχών/τιμολογήσεων από την αφαλάτωση και την μεταφορά νερού
  • Ø Χρεωθείσα ηλεκτρική κατανάλωση τόσο από την άντληση των γεωτρήσεων της αφαλάτωσης όσο και από την "προώθηση" του μεταφερόμενου με τις υδροφόρες νερού
  • Ø Φωτογραφικό υλικό και στοιχεία αποτύπωσης από αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από τεχνικό προσωπικό (διατομές και διασυνδέσεις αγωγών κλπ)

Α.2             ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Α.2.1     Γεωγραφική Θέση

Γεωγραφικά η Αττική χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποενότητες, την περιφέρεια πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η περιφέρεια πρωτευούσης περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας (μαζί με τον Πειραιά) και οριοθετείται από τον Σαρωνικό και τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης, που ορίζουν το λεκανοπέδιο Αττικής. Η έκταση της περιφέρειας πρωτευούσης είναι 427 Km2 καλύπτει το 11,2% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής και διαρκώς αυξάνει τα τυπικά της όρια εκτός περιοχής λεκανοπεδίου.

Μετά την εφαρμογή του Νόμου 3852 (ΦΕΚ 87 Α/7.5.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» για τη διάρθρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργήθηκαν η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων του νομού Αττικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων είναι μία από τις οκτώ περιφερειακές ενότητες στις οποίες διαιρείται η Περιφέρεια Αττικής. Περιλαμβάνει τον νησιωτικό χώρο που περιγράφεται γεωγραφικά ως Αργοσαρωνικός, την περιοχή της Τροιζηνίας και τα νησιά των Κυθήρων. Προέρχεται ουσιαστικά από την απόσπαση του νησιωτικού τμήματος από την παλαιότερη Νομαρχία Πειραιά. Ο πληθυσμός της ενότητας Νήσων Αττικής είναι 74.651 κάτοικοι και η πυκνότητα πληθυσμού της είναι 84,93 κάτοικοι ανά τ.χλμ.

Η Περιφερειακή ενότητα Νήσων Αττικής περιλαμβάνει τους εξής δήμους:

Δήμος Αγκιστρίου

Δήμος Αίγινας

Δήμος Κυθήρων

Δήμος Πόρου

Δήμος Σαλαμίνας

Δήμος Σπετσών

Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων

Δήμος Ύδρας

Θέση Δήμου Αγκιστρίου

Ο Δήμος Αγκιστρίου περιλαμβάνει την νήσο Αγκίστρι και τις κοντινές ακατοίκητες νησίδες Μετώπη, Διαπόρια και Δωρούσα, και βρίσκεται στον Αργοσαρωνικό κόλπο, και σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι του Πειραιά και περίπου τριών μιλίων δυτικά από το νησί της Αίγινας. Έχει συνολική έκταση 14 τ. χλμ., εκ των οποίων περίπου το 85% αποτελεί δασική έκταση και μόνιμο πληθυσμό που ανέρχεται σε 1.120 άτομα (απογραφή 2011), με αντίστοιχη πυκνότητα 65,71 κατ./τ.χλμ.. Το Αγκίστρι είναι ένα κατάφυτο νησί, καλυμμένο από πεύκα και διαθέτει αρκετές παραλίες οργανωμένες και απομονωμένες και τα βασικά σημεία προσέγγισης του, είναι το λιμάνι του Μεγαλοχωρίου και της Σκάλας. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων και περιλαμβάνει τους οικισμούς Μεγαλοχώρι - το οποίο αποτελεί και την έδρα του Δήμου, Σκάλα, Λιμενάρια και Μετόχι.

Α.2.2     Πληθυσμιακές καταγραφές

Ο επίσημα καταγεγραμμένος μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Αγκιστρίου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της απογραφής 2011, ανέρχεται στα 1.120 άτομα, ενώ ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με επιτόπιες μετρήσεις, πενταπλασιάζεται κατά την περίοδο των θερινών μηνών, ξεπερνώντας τα 5.000 άτομα.

Επιπλέον, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, παρατηρείται μια αυξητική τάση στον μόνιμο πληθυσμό, γεγονός που καταδεικνύεται και από το ότι όλο και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να παραμείνουν στο νησί. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από την ηλικιακή κατανομή των μόνιμων κατοίκων του νησιού καθώς το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού, δείχνει να κυμαίνεται μεταξύ των ηλικιών 35-50, γεγονός το οποίο φανερώνει ότι οι παραγωγικές ηλικιακές ομάδες του νησιού συνεχίζουν να παραμένουν και να εργάζονται στο νησί κάνοντας πολύ πιο έντονη την αστικοποίηση του και τις απαιτήσεις σε ύδρευση (βλ. παρακάτω πίνακα).

 

Κύριες Πιέσεις Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων

Το Αγκίστρι ως τουριστικός προορισμός παρουσιάζει μια συνεχή αυξανόμενη δυναμική με χιλιάδες επισκέψεις κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Έχει την δυνατότητα να προσφέρει κατάλυμα σε ένα σύνολο 3.060 κλινών μέσω των 68 ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων και των 15 ενοικιαζόμενων καταλυμάτων τύπου διαμερισμάτων.

 

Τέλος, στο λιμάνι της Σκάλας υπάρχει η δυνατότητα ελλιμενισμού υπό την πρυμνοδέτηση 30 σκαφών ενώ στο μικρό αλιευτικό καταφύγιο των Λιμεναρίων (Απόνησος) 10. Σε αυτά προστίθενται ακόμα ο προβλήτας της Μάριζας για την πρόσδεση περίπου 10 σκαφών και τα πολλά αγκυροβόλια στην περίμετρο του νησιού που μπορούν να δώσουν ένα ασφαλές μέρος προφύλαξης στα διερχόμενα σκάφη. Τα κυριότερα από αυτά είναι η Δραγονέρα, η Απόνησος, η Δορούσα και η Μετόπη. Από όλα τα σημεία πρόσδεσης, το πιο οργανωμένο σε επίπεδο υπηρεσιών μαρίνας είναι αυτό στο Μεγαλοχώρι. Με τα υπάρχοντα μέσα και στοιχεία, οι καταγεγραμμένοι επισκέπτες υπό την μορφή του θαλάσσιου τουρισμού ανέρχονται περί των 30.000 ετησίως, καθώς εβδομαδιαίως προσεγγίζουν το νησί groups (3 φορές την εβδομάδα) με 15 σκάφη και 6-12 άτομα πλήρωμα για τουλάχιστον 6 μήνες, οι οποίοι με έναν προσεγγιστικό υπολογισμό των αρμόδιων φορέων ξοδεύουν κατά μέσο όρο 40-50 ευρώ ημερησίως

Αποτέλεσμα όλων αυτών, με υφιστάμενη παροχή πόσιμου νερού τόσο από πλοία υδροφόρες όσο και από την αφαλάτωση, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, όπου το νησί αγγίζει το εκατό τοις εκατό της πληρότητας του, να υπάρχουν μεγάλες περίοδοι όπου η προσφορά πόσιμου νερού δεν ικανοποιεί τις ημερήσιες ανάγκες. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τέτοια περιστατικά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους επισκέπτες και δεν προωθούν την τουριστική ανάπτυξη.

 

 

Α.2.3     Περιβαλλοντικά Προβλήματα

Κυριότερα χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου του Δήμου Αγκιστρίου, αποτελούν οι πευκόφυτες εκτάσεις που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού, καθώς και οι πολυάριθμες παραλίες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα στον Δήμο, εστιάζονται στην ρύπανση από στερεά απορρίμματα λόγω της έλλειψης υποδομών αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού που έχουν ως συνέπεια το σύνολο του νησιού να εξυπηρετείται από ιδιωτικούς απορροφητικούς βόθρους.

Επίσης σοβαρό πρόβλημα στον τομέα της ύδρευσης αποτελεί και το γεγονός πως το Αγκίστρι δεν είχε ούτε έχει αυτάρκεια υδάτινων πόρων με αποτέλεσμα το πόσιμο νερό του να παρέχεται με δύο τρόπους. Πρώτον με μεταφορά μέσω υδροφόρων πλοίων και δεύτερον μέσω πρόσφατα εγκατεστημένης μονάδας αφαλάτωσης. Το νησί διαθέτει σχετικά καινούργιο δίκτυο ύδρευσης, όμως για την εξασφάλιση επάρκειας ύδατος κατανάλωσης, είναι απαραίτητη και η επιπλέον εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμών δικτύου και ελέγχου των διαρροών καθώς και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Α.3            Φυσικό Περιβάλλον

Α.3.1.   Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία

Η γνώση των κλιματικών στοιχείων, οι επιδράσεις και οι αλληλοεπιδράσεις τους είναι απαραίτητα στην έρευνα των περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθηκών μιας περιοχής, ενώ η διερεύνησή τους οδηγεί στην ορθολογικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του εξεταζόμενου περιβάλλοντος.

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή της νήσου Αγκιστρίου είναι 402mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 184,9mm και 0mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Αίγινας, έτη 1979-2007).

H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βορειοανατολική, ακολουθούμενη από νοτιοανατολική και βόρεια με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1974-1997).

Η μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 27oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι της τάξης των 32oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1979-2004).

Ομβροθερμικό Διάγραμμα

Οι Gaussen και Bagnouls απεικονίζουν με ένα διάγραμμα που καλείται "ομβροθερμικό διάγραμμα" την πορεία μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε oC και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε mm. Για την καμπύλη των θερμοκρασιών παίρνουμε κλίμακα διπλάσια εκείνης του όμβρου (1οC αντιστοιχία σε 2 χιλιοστά βροχής). Η περίοδος κατά την οποία η καμπύλη του όμβρου βρίσκεται χαμηλότερα από την καμπύλη της θερμοκρασίας θεωρείται ως ξηρή. Με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία από καταρτίστηκε το διάγραμμα Emberger, το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί.

 

Α.3.2.   Γεωλογικά στοιχεία

Στο νησί Αγκίστρι, οι Πλειοκαινικές εμφανίσεις περιορίζονται σε μικρή έκταση, στο ΒΑ τμήμα, στην παραλία της Σκάλας και προς τον νότο μέχρι το Ακρωτήριο Σκληρή, ενώ αντίστοιχη εμφάνιση παρατηρείται στην βόρεια παραλία της νησίδας Μετώπη (Μελέντης, 1963; Συμεωνίδης και Δερμιτζάκης, 1973). Στο Αγκίστρι, στην βόρεια παράκτια ζώνη αλλά και κατά τόπους στην υπόλοιπη παράκτια ζώνη αλλά και στην νησίδα Μετώπη εντοπίζονται πλειστοκαινικές αποθέσεις, κυρίως κροκαλοπαγή, ασύμφωνα προς τα υποκείμενα στρώματα, πάχους 10 έως 25m (Συμεωνίδης και Δερμιτζάκης, 1973).

Οι γεωλογικές συνθήκες της νήσου Αγκίστρι καθορίζονται από την κυρίαρχη εξάπλωση των ανθρακικών σχηματισμών σε όλη την έκτασή της, με εξαίρεση την παράκτια ζώνη, που χαρακτηρίζεται από υψηλή υδροπερατότητα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί υπόγειος υδροφόρος μη υφάλμυρος σε όλη την έκταση του νησιού και για αυτό το λόγο έχουν επιλεγεί ως τρόποι υδροδότησης αυτοί, της μεταφοράς νερού με πλοίο και της αφαλάτωσης, για κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Η νήσος Αγκίστρι θεωρείται ανεπαρκής όσο αφορά εκμεταλλεύσιμους φυσικούς πόρους διάθεσης νερού, γι' αυτό και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος των δύο προαναφερόμενων τρόπων υδροδότησης θεωρείται επιβεβλημένος ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

 

Α.4            Υδρολογικά χαρακτηριστικά περιοχής

Α.4.1.   Υδρευτικές ανάγκες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ1383Β/2010 «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους καθώς και τη διόρθωση σφάλματος στην υπ' αριθμ οικ. 706/16.07.10 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1383/Β'/02.09.2010 (ΦΕΚ1572/2010)», η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής με κωδικό ΥΔ06 όπως φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα υπόγεια υδατικά συστήματα που αναπτύσσονται στα νησιά της λεκάνης, στα οποία όλοι οι παράγοντες (μέγεθος, έκθεση σε φυσική υφαλμύρωση, απολήψεις) είναι επιβαρυντικοί και επάγουν καθοριστικές επιπτώσεις.

 

Υδρευτικές ανάγκες έχουν όλοι οι κάτοικοι ή επισκέπτες μιας περιοχής. Με χρονικό σημείο αναφοράς τα πληθυσμιακά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 εκτιμάται σε επίπεδο Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας το πλήθος των μόνιμων κατοίκων, των διανυκτερεύσεων τουριστών και των διαμενόντων σε εξοχικές κατοικίες για τα έτη 2015 και 2021.

Τα άτομα που υπάγονται σε καθεμία από τις παραπάνω πληθυσμιακές κατηγορίες (μόνιμοι, τουρίστες, εποχιακοί) έχουν διαφορετικές ημερήσιες υδρευτικές ανάγκες. Ο όγκος νερού που απαιτείται κατ’ άτομο ανά ημέρα δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οι ποσότητες αυτές βρίσκονται εντός των ορίων που ορίζει η ΚΥΑ Δ11/Φ16/8500 (ΦΕΚ 174/Β/26-3-91) για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση.

 

Έχοντας εκτιμήσει το πλήθος των μόνιμων κατοίκων, των διανυκτερεύσεων τουριστών και των διαμενόντων σε εξοχικές κατοικίες και γνωρίζοντας τις ημερήσιες κατ’ άτομο υδρευτικές ανάγκες, υπολογίζονται σε κάθε Δημοτική/Τοπική Κοινότητα οι ετήσιες υδρευτικές ανάγκες για τα έτη 2015 και 2021. Τα αποτελέσματα αυτά συναθροίζονται σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας και παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά ΛΑΠ του ΥΔ 06 για την παρούσα διαχειριστική περίοδο (μέχρι το 2021).

 

Α.4.2.     Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ)

Το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) νήσου Αγκίστρι είναι νέο ΥΥΣ με κωδικό EL0600210 και ορίζεται στα πλαίσια της παρούσας Αναθεώρησης του 1ου ΣΔ του ΥΔ06 (Αττικής) σε περιοχές που δεν είχαν χαρακτηριστεί στα πλαίσια του 1ου ΣΔ.

Το ΥΥΣ αναπτύσσεται στις μάζες των παχυστρωματωδών ασβεστολίθων που σχηματίζουν το ομώνυμο νησί στο Σαρωνικό Κόλπο και τα μικρά νησάκια Μετώπη, Διαπόρια και Δωρούσα που εκτείνονται κοντά στις ακτές του. Το ΥΥΣ έχει έκταση 14 km2 και είναι καρστικής υδροφορίας, που τροφοδοτείται από την απευθείας κατείσδυση του μετεωρικού νερού και εκφορτίζεται συνολικά προς την θάλασσα, περιμετρικά της έκτασης των νησιών. Υπερκείμενα στρώματα του συστήματος αποτελούν μανδύας αποσάθρωσης και τα ανώτερα τμήματα των ασβεστόλιθων υψηλής υδροπερατότητας. Στο ΥΥΣ δεν υπάρχουν υδροσημεία παρακολούθησης, ούτε και σημεία απόληψης ύδατος και επομένως, δεν διατίθενται δεδομένα χημικών αναλύσεων του υπόγειου νερού.

 

Όπως προαναφέρθηκε αποτέλεσμα των ανθρακικών σχηματισμών σε όλη την έκτασή του ΥΥΣ είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί υπόγειος υδροφόρος μη υφάλμυρος σε όλη την έκταση του νησιού και για αυτό το λόγο έχουν επιλεγεί οι δύο αυτοί τρόποι, της μεταφοράς νερού με πλοίο και της αφαλάτωσης μέσω γεωτρήσεων, για κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Απολήψεις – Στοιχεία υδατικού ισοζυγίου

Η τροφοδοσία του συστήματος εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 2x106m3 , ενώ οι απολήψεις, είναι πρακτικά μηδενικές αφού δεν υπάρχουν υδροσημεία άντλησης υπόγειου νερού στο νησί, ενώ υπάρχουν και εκφορτίσεις του συστήματος περιμετρικά της έκτασης ανάπτυξης του προς τη θάλασσα.

Αξιολόγηση – Παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ

Η αξιολόγηση της κατάστασης του συστήματος έγινε εκτιμητικά θεωρώντας ότι δεν υπάρχει άξια λόγου διατάραξη των φυσικών συνθηκών, αφού δεν υπάρχουν σημεία άντλησης πόσιμου νερού.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως οι γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται στο σύστημα αφαλάτωσης μετά και την τελική επεξεργασία του υφάλμυρου νερού δίνουν άριστο προς πόση νερό στους καταναλωτές.

Η ποσοτική κατάσταση του συστήματος έχει χαρακτηριστεί συνολικά ΚΑΛΗ από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής για το συγκεκριμένο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ).

 

Ανάλυση πιέσεων

Στην περιοχή του συστήματος κυριαρχούν οι εκτάσεις με φυσική βλάστηση. Ποσοστό 85% της συνολικής του έκτασης αποτελεί πευκόφυτες δασικές εκτάσεις. Οι αστικές χρήσεις αφορούν μόνιμο πληθυσμό 1.000 περίπου κατοίκων που είναι κατανεμημένοι σε τέσσερις οικισμούς, στο Μεγαλοχώρι, στη Σκάλα, στα Λιμενάρια και στο Μετόχι. Στην περιοχή υπάρχει ακόμα ένας ΧΑΔΑ προς αποκατάσταση, ενώ πιέσεις προκύπτουν από την έλλειψη υποδομών αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, την ύπαρξη απορροφητικών βόθρων και την ανεξέλεγκτη εναπόθεση των οικιακών απορριμμάτων εντός του νησιού. Στην περιοχή αναφέρεται η ύπαρξη 13 μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενώ στο ΥΥΣ δεν υπάρχουν σημεία άντλησης ύδατος. Η υδροδότηση εξασφαλίζεται με μεταφορά νερού μέσω δεξαμενοπλοίου από το Πέραμα.

Συσχέτιση ΥΥΣ με επιφανειακά ύδατα και χερσαία οικοσυστήματα

Το ΥΥΣ νήσου Αγκίστρι δεν συνδέεται με επιφανειακά ύδατα και χερσαία οικοσυστήματα.

Αξιολόγηση παρουσίαση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ

Η αξιολόγηση της χημικής κατάστασης του ΥΥΣ μπορεί να γίνει μόνο ποιοτικά, συνεκτιμώντας τις υδρογεωλογικές συνθήκες και τις ασκούμενες πιέσεις.

Η απευθείας επικοινωνία του καρστικού υδροφορέα με τη θάλασσα σε όλη την έκταση ανάπτυξης του ΥΥΣ, έχει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη ανάπτυξη συνθηκών φυσικής υφαλμύρινσης του νερού σε όλη την παράκτια περιοχή. Η υφαλμύρινση εκτιμούμε ότι παραμένει στο επίπεδο του φυσικού φαινομένου και δεν εντείνεται από ανθρωπογενείς πιέσεις, δεδομένης της απουσίας σημείων άντλησης. Ως εκ τούτου δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ, ενώ ελλείψει μετρητικών δεδομένων, δεν είναι εφικτό να παρασταθεί γραφικά.

Παράλληλα οι πιέσεις που προαναφέρθηκαν (οικιακά απορρίμματα, απορροφητικοί βόθροι κ.α) αποτελούν εν δυνάμει παράγοντες υποβάθμισης του υπόγειου νερού μέσω της προσθήκης ρυπαντών. Όμως το πληθυσμιακό μέγεθος και οι ασκούμενες δραστηριότητες δεν θεωρούνται αυξημένα και οι ασκούμενες πιέσεις δεν εκτιμάται ότι έχουν επιδεινώσει σε σημαντικό βαθμό την ποιοτική κατάσταση του υπόγειου νερού.

Α.5             Κόστος Υπηρεσιών Νερού

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, το ΠΔ 51/2007 και την πρόσφατη ΚΥΑ 135275/22-5-2017, το συνολικό κόστος του νερού αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες (βλ. και Σχήμα 1-1):

 • Το χρηματοοικονομικό κόστος, που ορίζεται από την ΚΥΑ, ως η οικονομική αποτίμηση του κόστους για όλα τα έργα, τις υποδομές και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τις υπηρεσίες παροχής ύδατος (ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων) για οικιακή χρήση, αγροτική χρήση, βιομηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση και χρήσεις αναψυχής (βλ. Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ Β 2878), όπως ισχύει). Το χρηματοοικονομικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος κεφαλαίου, το λειτουργικό κόστος, το κόστος συντήρησης και το κόστος διοίκησης. Ουσιαστικά είναι το κόστος του νερού που μπορεί να αποτιμηθεί άμεσα σε χρηματικούς όρους.
 • Το περιβαλλοντικό κόστος, που ορίζεται από την ΚΥΑ, ως το κόστος της απόκλισης της κατάστασης των υδάτων από την καλή κατάσταση, που απαιτείται για τη βιώσιμη διαχείριση του υδατικού πόρου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το κόστος από τις επιπτώσεις που προκαλούν οι χρήσεις του νερού στο περιβάλλον και στους χρήστες και στα υδάτινα οικοσυστήματα (υποβάθμιση και εξάντληση φυσικών πόρων).
 • Το κόστος πόρου (ή κόστος φυσικών πόρων), που ορίζεται από την ΚΥΑ, ως το κόστος άλλων εναλλακτικών χρήσεων του ύδατος, οι οποίες είναι αναγκαίες σε περίπτωση που το Υδατικό Σύστημα χρησιμοποιείται πέραν του βαθμού της φυσικής του αναπλήρωσης. Ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το κόστος ευκαιρίας από την κατανομή του νερού υπό συνθήκες έλλειψης στις επιμέρους χρήσεις.
 • Ο βαθμός (ή επίπεδο ή ποσοστό) ανάκτησης κόστους είναι ο λόγος (ποσοστό) των συνολικών εσόδων από τις χρεώσεις ύδατος προς το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος.

 

Επομένως, ένα από τα καίρια ζητήματα που εισάγονται από την Οδηγία είναι η ανάκτηση του πλήρους κόστους των υπηρεσιών νερού, ορίζοντας ως συνιστώσες αυτού όχι μόνο το οικονομικό κόστος, αλλά και το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση της νήσου Αγκιστρίου ο φυσικός πόρος νερό δεν ανήκει εξολοκλήρου στον Δήμο, εφόσον ένα μεγάλο ποσοστό του πόσιμου νερού μεταφέρεται με υδροφόρα πλοία και υπερκοστολογείται χωρίς να υπόκειται σε οποιονδήποτε έλεγχο από κανονισμούς.

Κύριος στόχος λοιπόν του Δήμου Αγκιστρίου είναι η πλήρη κάλυψη της τροφοδοσίας του νησιού με πόσιμο νερό εξολοκλήρου από την αφαλάτωση-εξασφάλιση επάρκειας και η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισής του, έτσι ώστε να καθοριστεί και η βέλτιστη κοστολόγησή του τόσο για τον Δήμο όσο και για τους ίδιους τους καταναλωτές, σύμφωνα πάντα με την καινούργια Οδηγία ΚΥΑ 135275/22-5-2017.

Α.6             Υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης

Α.6.1.   Μεταφορά πόσιμου νερού από την ΕΥΔΑΠ

Το πρόβλημα της κάλυψης της απαραίτητης ζήτησης νερού στο νησί, αντιμετωπίστηκε μέχρι πρόσφατα (εγκατάσταση του συστήματος αφαλάτωσης - 2016) αποκλειστικά με υδροφόρα πλοία που προμηθεύονται νερό από την ΕΥΔΑΠ μια πολιτική επισφαλή, χρονοβόρα και ακριβή. Πλέον αυτή η μέθοδος θεωρείται βοηθητική της αφαλάτωσης για την υδροδότηση του Δήμου.

 

 

Α/Σ ΣΚΑΛΑΣ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΠΟΡΙ -ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ Δ/Ξ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Στο υπάρχον δίκτυο το μεταφερόμενο από υδροφόρες νερό προωθείται απευθείας μέσω του αντλιοστασίου (Α/Σ) Σκάλας από όπου ξεκινά αγωγός HDPE Φ110 προς τις τέσσερις Δεξαμενές Μετοχίου (350 m3, 350 m3, 400 m3, 700 m3), μέσω δύο επιφανειακών αντλιών (50 HP). Επιπλέον η μεταφορά του νερού προς τον οικισμό Λιμενάρια γίνεται με άλλη προωθητική επιφανειακή αντλία (10 HP). Οι αντλίες αυτές πρόκειται να αντικατασταθούν από άλλες υψηλότερης απόδοσης για περιορισμό της κατανάλωσης και θα προστεθεί μια ακόμα εφεδρική στην γραμμή τροφοδοσίας προς Λιμενάρια.

Οι υπόλοιπες τρεις έξοδοι δίνουν προς κατανάλωση στον οικισμό Μετόχι με αγωγό Φ50, στον οικισμό Σκάλα με αγωγό Φ110 και στον οικισμό