ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


Ορισμός αντιδημάρχου (28/02/2017 ) 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αγκίστρι: 28/2/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αρ. Πρωτ.: 310

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αρ. Απόφασης 42/2017)

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αντιδημάρχου»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Έχοντας υπ' όψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).

2.- Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.


3.- Τις διατάξεις των υποπαραγράφων ε΄ και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τους δικαιούμενους αντιμισθία αντιδημάρχους.

4.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγκιστρίου εμπίπτει στις δαιτάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/10 και επομένως ορίζεται ένας αντιδήμαρχος


5.- Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγκιστρίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει αντιδήμαρχο, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Τζάνο Νικόλαο του Κυριάκου με θητεία από 1-3-2017 έως και 31-8-2019 και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην και τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την επίβλεψη και την ευθύνη της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδρευσης και αποχέτευσης

Β.  Τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Γ. Τη συντήρηση των δημοτικών οχημάτων, του ελέγχου καλής λειτουργίας τους και της διατήρησής τους σε άριστη και λειτουργική κατάσταση αλλά και τη μέριμνα για την προμήθεια των καυσίμων

Δ. Την οργάνωση και τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας

Ε. Τη διαχείριση των κοιμητηρίων

ΣΤ. Την τήρηση και την εκτέλεση των θεμάτων Διαφάνειας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ζ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες (πιστοποιητικά από το δημοτολόγιο, το ληξιαρχείο και τα μητρώα αρρένων)

Η. την επίβλεψη και ευθύνη της υπηρεσίας ανακύκλωσης

2. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων, να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στον οριζόμενο αντιδήμαρχο.

 

Ο Δήμαρχος

Αθανασίου Ιωάννη