ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (22/05/2015 ) 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αγκίστρι:  22/5/2015

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ.  Πρωτ.: 1238

Δ/νση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Ταχ.  Κώδικας: 180 10

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ:22970  91000

Web page: www.agistri.gr

e mail: kagistri@otenet.gr

 

 

O Δήμαρχος Αγκιστρίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,

2. Τις ανάγκες του Δήμου Αγκιστρίου για την μεταφορά των απορριμμάτων από το Δήμο Αγκιστρίου μέχρι το λιμένα Πειραιά (ΧΥΤΑ Φυλής ή ΣΜΑ Σχιστού).

3. Την με αριθμό 112/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα Νησιωτικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων.

4. Την αριθ. 53/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού και καταρτισμός όρων.

5. Την με αριθμό 15/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ: 20.6277.21 «Μεταφορά απορριμμάτων εκτός Αγκιστρίου»,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Μεταφορά των απορριμμάτων από το Δήμο Αγκιστρίου μέχρι το λιμένα Πειραιά (ΧΥΤΑ Φυλής ή ΣΜΑ Σχιστού).»

ΑΡΘΡΟ 1 :Αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη αφορά τη μεταφορά απορριμματοφόρου αυτοκινήτου μήκους 9 μ. από το Δήμο Αγκιστρίου μέσω θαλάσσης με οχηματαγωγό πλοίο μέχρι το λιμένα Πειραιά και επιστροφή. Οι εργασίες θα εκτελούνται όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ.112/2014 Μελέτη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα Νησιωτικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 22.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13% (24.860,00 € με Φ.Π.Α.). Ο εν λόγω προϋπολογισμός θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑΕ: 20.6277.21 με τίτλο: «Μεταφορά απορριμμάτων εκτός Αγκιστρίου» προϋπολογισμού έτους 2015. Η δαπάνη προέρχεται από ιδίους πόρους.

ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες διατάξεις

Για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:

 • Το ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ 11α) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ
 • Τα άρθρα 209 και 273 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 • Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 Α)
 • Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15.7.2010 Α)
 • Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α/247) περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.9.1999)
 • Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005)
 • Την ΚΥΑ 114218/97 ¨Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Την ΚΥΑ 50910/2727/06 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων»
 • Την εγκύκλιο 14873/395/4-4-2006 του ΥΠ. ΟΙΚ περί εφαρμογής της Οδηγίας  2004/18/ΕΚ για τις συμβάσεις υπηρεσιών
 • Την εγκύκλιο 1/18-1-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ περί εφαρμογής της Οδηγίας  2004/18/ΕΚ για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 • Των σχετικών ισχυόντων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούν στο Περιβάλλον και τη Διαχείριση στερεών αποβλήτων γενικότερα.
 • Το Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 1995/1995) «Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Τ.Α)
 • Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011)

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση, τους όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών που αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος είναι:

1. Η Διακήρυξη

2. Η υπογραφείσα Σύμβαση

3. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Η Τεχνική Έκθεση.

7. Η υποβληθείσα Οικονομική και Τεχνική Προσφορά

ΑΡΘΡΟ 3 :Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή, στο δημαρχείο του Δήμου Αγκιστρίου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η ώρα λήξης προθεσμίας των προσφορών είναι στις 10:00π.μ, κατά την οποία αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Σε περίπτωση που αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 5/6/2015 την ίδια ώρα.

ΑΡΘΡΟ 4: Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί : · στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αγκιστρίου www.agistri-island.gr · Στο πρόγραμμα ¨διαύγεια¨ · Στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012. · στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 5 : Προθεσμία Παραλαβής τευχών-Παροχή διευκρινήσεων

Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από το Δήμο Αγκιστρίου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο Αγκιστρίου (Γραφείο πρωτοκόλλου), με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ6 : Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης με περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη υπηρεσία ή ΝΠΔΔ επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 7 : Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/26-03-2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα και λοιπές ρυθμίσεις, καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση. Όσον αφορά στο απόσπασμα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3242/2004 και της αριθ. 2458/2005 ΚΥΑ που έχει εκδοθεί, αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Φορέα για τον ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

2. Αίτηση συμμετοχής: Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση/σύμπραξη ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου τυχόν αντικλήτου.

3. Έγκριση συμμετοχής & ορισμός νόμιμου εκπροσώπου: Πρακτικά αποφάσεων Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής στη συγκεκριμένη σύμπραξη (σε περίπτωση σύμπραξης), για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στη σύμπραξη (σε περίπτωση σύμπραξης), για το ποσοστό συμμετοχής του (σε περίπτωση σύμπραξης) και τον ορισμό του αντίκλητου.

4. Σύσταση νομικού προσώπου: Στην περίπτωση νομικού προσώπου, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται, Πρακτικό Δ.Σ ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο.

5. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, και επίσης ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης.

7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

9. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις, Αποδεικτικό εγγραφής στο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας που είναι εγκατεστημένος, με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής για την παροχή της σχετικής με το αντικείμενο του διαγωνισμού υπηρεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

10. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή προκειμένου για συμπράξεις/ενώσεις/ κοινοπραξίες κάθε συμμετέχοντος μέλους, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: · τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, · ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της δημοπρατούμενης εργασίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν  προβλήματα και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Μελέτης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. · ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος τους από οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα. · εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή όχι σε νομικό περιορισμό και το είδος του περιορισμού εάν υπόκειται. · ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού, · ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, · ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. · Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης,θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην ένωση/σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του και θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης/σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

11. Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη Δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Η ένορκη δήλωση που αναφέρεται στις περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα, τη σαφήνεια και τη δυνατότητα έκδοσης των επιμέρους δικαιολογητικών. Για τους διαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Στην περίπτωση σύμπραξης/ένωσης/κοινοπραξίας θα πρέπει να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, που αναφέρονται στις παραγράφους 6,7,8, καθώς και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους , για κάθε μέλος της σύμπραξης/ένωσης/κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 8 : Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει για να διασφαλιστεί η αρτιότερη εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού να διαθέτουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται ως εξής: Σαν απόδειξη της τεχνικής ικανότητας κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει στην κατοχή του (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) οχηματαγωγό πλοίο ικανό για τη μεταφορά του απορριμματοφόρου του Δήμου Αγκιστρίου μήκους 9 m:

ΑΡΘΡΟ 9 :Υποβολή Προσφορών

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με τρόπο συμβατό προς τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3 της παρούσας Διακήρυξης φάκελο συμμετοχής. Οι περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία επισημαίνονται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη. Ο φάκελος συμμετοχής κάθε Διαγωνιζόμενου θα υποβάλλεται σφραγισμένος, επί ποινή αποκλεισμού και θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : · Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» · Η επωνυμία του Δήμου Αγκιστρίου · Ο τίτλος του Διαγωνισμού · Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού · Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου ( επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των μελών της). · Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί στο πρωτόκολλο θα φέρει την ένδειξη «να ανοιχθεί μόνον από την αρμόδια Επιτροπή» Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιλαμβάνει δυο επιμέρους φακέλους,: 1. Φάκελο "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" 2. Σφραγισμένο φάκελο "Οικονομικής Προσφοράς" Κάθε φάκελος θα φέρει τον αντίστοιχο προς το περιεχόμενό του τίτλο καθώς και τα στοιχεία του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει όλα τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 7 (Δικαιολογητικά) και 8 (Τεχνική Ικανότητα) της παρούσας, ανάλογα με τη μορφή του οικονομικού φορέα που συμμετέχει. Τα Δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε μορφή πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντιγράφου ή ευκρινούς φωτοαντίγραφου αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 1 του Ν. 4250/ΦΕΚ74Α/26.03.2014 Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και θα περιέχει συμπληρωμένη την φόρμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, που επισυνάπτεται στην παρούσα. Προσφορές που θα ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της μελέτης θα αποκλείονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους που θα έχουν σχετική εξουσιοδότηση την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού με επίδειξη των ταυτοτήτων τους. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με fax ή  email όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Φάκελοι συμμετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο μετά την ώρα και ημερομηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 3 θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόμενοι αποκλείονται με σχετική αναφορά και μνεία του λόγου του αποκλεισμού στο Πρακτικό. Στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας. Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο. i. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί για το σύνολο των υπηρεσιών οι οποίες περιγράφονται στηv τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα. ii. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές με χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών

ΑΡΘΡΟ 10 : Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 440,00 € (τετρακόσια σαράντα ευρώ). Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. Θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των διαγωνιζομένων (πλην του Αναδόχου) θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά από αίτηση του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το διαγωνιζόμενο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α.) Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 11 : Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο που προσδιορίζονται στο άρθρο 3, από την επιτροπή διαγωνισμού. Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η επιτροπή διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές των διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη σειρά παράδοσής τους. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού παραλαμβάνει από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών τις επωνυμίες των αντίστοιχων διαγωνιζομένων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών. Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Ε.Δ. σε δημόσια συνεδρίαση και σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων περιλαμβάνει έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και απόδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των διαγωνιζόμενων και το δεύτερο την αποσφράγιση και έλεγχο των οικονομικών προσφορών και υποβολή του πρακτικού της Ε.Δ. για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Κατά το πρώτο στάδιο η επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει τους «ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με τη σειρά καταγραφής τους στο πρακτικό και ελέγχει την ύπαρξη των φακέλων με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν μέσα στο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν υπάρχουν και οι 2 φάκελοι, ή ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν είναι σφραγισμένος τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα ένστασης. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" όλων των Διαγωνιζομένων, μονογράφει το περιεχόμενο τους και καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτούς (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους). Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η επιτροπή συνεδριάζουσα μυστικά ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρούσα και αποφασίζει για το ποιοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ποιοι πρέπει να αποκλειστούν. Στο πρακτικό καταγράφονται οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων. Ακολούθως η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια, ο πρόεδρος ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από τη συνέχεια της δημοπρασίας και τους λόγους αποκλεισμού και καλεί αυτούς να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα συμμετοχής τους μαζί με το σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, οι φάκελοι συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου της Ε.Δ. μέχρι την υπογραφή της σύμβασης οπότε και επιστρέφονται στο διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση διακοπής της συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται σε συνεδριάσεις τις αμέσως επόμενες 17 ημέρες. Κατά το δεύτερο στάδιο την ίδια ή άλλη μέρα οριζόμενη από την Ε.Δ. και ανακοινωμένη με ευθύνη του προέδρου της στους διαγωνιζόμενους, συνεχίζεται η δημοπρασία σε ανοιχτή συνεδρίαση και αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές αυτών που εξακολουθούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που θα γίνουν δεκτές στον Διαγωνισμό, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την Επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η συνεδρίαση της επιτροπής λύεται και συντάσσεται το σχετικό Πρακτικό. Ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της Ε.Δ. σε πίνακα της Υπηρεσίας με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του Πρακτικού και να υποβάλλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄ αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 28/80 και κατατίθενται στην Ε.Δ. μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Οικονομική Επιτροπή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και διαβιβάζονται αυθημερόν, με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. Η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της υποβάλλοντας το πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. συντάσσει γνωμοδότηση και διαβιβάζει όλα τα στοιχεία στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 12 : Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του τιμολογίου). Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της υπηρεσίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με fax προς όλους τους διαγωνιζόμενους, εκτός του επιλεγέντα Αναδόχου. Η Οικονομική Επιτροπή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφαση της, να ανακαλέσει την Διακήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 13 : Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 14 : Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Οικονομική Επιτροπή ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν εγκρίνει τα πρακτικά του διαγωνισμού, ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε δικαιούται αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 15 : Αμοιβές -Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την Οικονομική του Προσφορά και τα πιστοποιούμενα δρομολόγια που έχουν εκτελεστεί ανά μήνα. Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει μηνιαία και υποβάλλει Τιμολόγιο, που ελέγχεται από τον Δήμο. Ειδικότερα αναγράφονται: • Το είδος των εργασιών. • Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν οι οποίες αποδεικνύονται με την προσκόμιση εισιτηρίων. • Το πληρωτέο ποσό • Ο αναλογών Φ.Π.Α. Με την κατάθεση του τιμολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξη του: 1. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους. 3. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που πιθανόν ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. Διευκρινίζεται ότι: (α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, 20 ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. (β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τόκους υπερημερίας. Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το εργολαβικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 16 : Ποινικές ρήτρες- έκπτωση- ανωτέρα βία

Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη τήρηση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και την Διακήρυξη και αποτυπώνονται στην υπογραφείσα Σύμβαση. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον Δήμο αμέσως κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

ΑΡΘΡΟ 17 : Διαφορές-διαφωνίες

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. της παρούσας. Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση του Δήμου να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ 18 : Διοικητική επίλυση διαφορών

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Νόμου 1418/84. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου