ΔΗΜΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
This is an example of a HTML caption with a link.
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Δημάρχου
Θέματα Δημ/κού Συμβουλίου
Αποφάσεις Δημ/κού Συμβουλίου
Θέματα Οικ/μικής Επιτροπής
Αποφάσεις Οικ/μικής Επιτροπής
Θέματα Τουριστικής Επιτροπής
Αποφάσεις Τουρ/κής Επιτροπής
Διακηρύξεις


 
 
Ο Δήμος του Αγκιστρίου


Παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015» (15/05/2015 ) 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

Αριθμός Μελέτης: 98/2014

 

Ενδεικτ. προϋπολογισμός:

263.466,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)

 

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 973

 

CPV: 60600000-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Άρθρο 1ο : Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού Σελ: 6

Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός του έργου Σελ: 6

Άρθρο 3ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού Σελ: 7

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία Σελ: 8

Άρθρο 5ο : Ορισμοί Σελ: 8

Άρθρο 6ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Σελ: 9

Άρθρο 7ο : Αποκλεισμός υποψηφίων Σελ: 10

Άρθρο 8ο : Προσφορά Σελ: 12

Άρθρο 9ο : Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές Σελ: 13

Άρθρο 10ο : Γλώσσα Σελ: 14

Άρθρο 11ο : Υποφάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς Σελ: 14

Άρθρο 12ο : Υποβολή δικαιολογητικών Σελ: 17

Άρθρο 13ο : Εγγυητικές Επιστολές Σελ: 17

Άρθρο 14ο : Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς Σελ: 18

Άρθρο 15ο : Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής Σελ:19

Άρθρο 16ο : Χρόνος ισχύος προσφορών Σελ: 21

Άρθρο 17ο : Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα Σελ: 21

Άρθρο 18ο : Διευκρινήσεις προσφορών Σελ: 21

Άρθρο 19ο : Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας Σελ: 22

Άρθρο 20ο : Κατακύρωση Σελ: 22

Άρθρο 21ο : Υπογραφή της σύμβασης Σελ: 23

Άρθρο 22ο : Χρονική διάρκεια σύμβασης Σελ: 23

Άρθρο 23ο : Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις Σελ: 23

Άρθρο 24ο: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Παράδοση - παραλαβή Σελ: 23

Άρθρο 25ο: Ποινικές ρήτρες – εκπτώσεις Σελ: 24

Άρθρο 26ο: Υποχρεώσεις αναδόχου Σελ : 24

Άρθρο 27ο: Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις Σελ: 25

Άρθρο 28ο: Εφαρμοστέο δίκαιο – διαιτησία Σελ: 25

Άρθρο 29ο: Συμβατικός προϋπολογισμός Σελ: 26

Άρθρο 30ο : Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας Σελ: 26

Άρθρο 31ο : Δημοσίευση-Έξοδα δημοσίευσης Σελ: 26

Άρθρο 32ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Σελ: 26

Άρθρο 33ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες Σελ: 27

Άρθρο 34ο : Γενικοί Όροι Σελ: 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση των υπηρεσιών «Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Αγκιστρίου

 

Δ/ΝΣΗ /ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δήμος Αγκιστρίου

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός ανοικτός

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)

 

CPV

60600000-4

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

263.466,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

98/2014

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/5/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2/6/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αγκίστρι:  30/4/2015

Αριθμός Πρωτ.:  973

 

 

Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης: 98/2014

 

Ενδεικτ. προϋπολογισμός:

263.466,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)

 

 

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015»

 

 

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Αγκιστρίου

Διακηρύσσει

 

 

 

την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών:

Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015

Ενδεικτικού προϋπολογισμού : 263.466,00 € με ΦΠΑ

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και του N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπ’ όψη:

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν,

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

3. Του Π.Δ.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

4. Του Π.Δ. 113/10(ΦΕΚ 194 Α,209 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

5. Των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Του N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

7. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

8. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

9. Του άρθρου 6 παραγρ.5 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.

10. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»

11. Το με αριθμ. Π1/1493/04-09-12 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με την κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων.

12. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

13. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

14. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

15. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

16. Της Αριθμ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

17. Του άρθρου 1 υποπαρ. ΣΤ20 του Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» το οποίο αντικατέστησε την παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4155/13.

Β) 1. Την με αριθμό 162/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης

2. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 35/2015 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

4. Την με αριθμό 55/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και ψηφίσθηκε η απαιτούμενη πίστωση.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), για την ανάθεση των υπηρεσιών «Μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015», ενδεικτικού προϋπολογισμού 214.200,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 263.466,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015 για τη μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα κατάλληλα για την υγιεινή μεταφορά πόσιμου νερού, στο νησί Αγκίστρι από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στα σημεία υποδοχής Σκάλας και Λιμεναρίων.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών ήτοι Ν. 4155/2013 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ Π1/2390/16-10-13) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο :Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού

1.1.  Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγκιστρίου

1.2. Δ/νση /Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου είναι ο Δήμος Αγκιστρίου

1.3. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς πόσιμου νερού με υδροφόρα μεταφορικά μέσα στο νησί Αγκίστρι για το έτος 2015.

1.4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο της ανάθεσης.

1.5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει μειοδότη, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο :Προϋπολογισμός έργου

2.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 214.200,00 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ (263.466,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2.2. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης.

2.3. Η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών θα επιβαρύνουν τον Κ.Α.Ε 25.6279.02 του προϋπολογισμού έτους 2015.

2.4. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους και κατά ένα μέρος από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής (ΚΩΔ.: 2015ΕΠ58500001).

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡ8Ν

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡ8Ν

 

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

28/5/2015

2/6/2015

 

3.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 28/80.

3.2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/5/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

3.3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα με τις υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013.

3.4. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Συμβατικά στοιχεία

4.1. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 ««Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και του Ν. 4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

4.2. Τα συμβατικά στοιχεία είναι:

1. Η παρούσα διακήρυξη

2. Η τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

3. Η γενική και ειδική συγγραφή

4. Η προσφορά του αναδόχου

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ορισμοί

5.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:

• «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

• «Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στoν οποίo λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.

• «Χρήστες»: Οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄247) που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

Πιστοποιημένοι χρήστες αναθετουσών αρχών άλλων πλην της ΓΓΕ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Αναθετουσών Αρχών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από το σύστημα και το σχετικό κανονισμό ασφαλείας του. Οι ανωτέρω

χρήστες έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο των Αναθετουσών Αρχών κατά το μέρος που αφορά τη συγκεκριμένη Αναθέτουσα Αρχή. Στο χώρο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία όπως: ο πίνακας με τα υποβληθέντα αιτήματα και η πορεία αυτών και η πορεία των σχετικών διαγωνιστικών

διαδικασιών.

Πιστοποιημένοι οικονομικοί φορείς - χρήστες του συστήματος: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους οικονομικούς φορείς του άρθρου 2 περ. γ’ του ν. 4155/2013. Οι χρήστες αυτοί έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε στοιχεία ενδιαφέροντός τους σχετικά με τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχουν υποβάλει προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία και στα στοιχεία των διαγωνισμών που συμμετέχει.

• «Αναθέτουσα Αρχή»: Δήμος Αγκιστρίου

• «Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.

• «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία που υποβάλλει προσφορά.

• «Επιτροπή Διαγωνισμού»: Το αρμόδιο για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής.

• «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος..

• «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.

• «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει α) ένα (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» καθώς και β) ένα (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»

• «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

  • Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
  • Ενώσεις ή κοινοπραξίες,
  • Συνεταιρισμοί.

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:

  • Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο.
  • Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
  • Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

6.2. Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι, οικονομικοί φορείς χρήστες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. Π1/2390/13 και να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

6.3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούνται ως εξής:

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου. pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Αποκλεισμός υποψηφίων (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

7.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν:

1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.

3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.

7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.

8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

9.Επίσης, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Προσφορά

8.1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης. Τα περιεχόμενα του φακέλου ορίζονται ως εξής: α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» καθώς και β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 11-13 της παρούσης ενώ στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

8.2. Με την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

8.3. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

8.4. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.

8.5. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).

8.6. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

8.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

8.8. Σε περίπτωση που Υποψήφιος υποβάλει με την προσφορά του στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντά του, τότε ο Υποψήφιος υποχρεούται να σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού τα στοιχεία εκείνα της Προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας «εμπιστευτικού χαρακτήρα» αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του Υποψηφίου.

8.9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

8.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού.

8.11. Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και εάν πρόκειται για εταιρείες, από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

_ Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

_ Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες

εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

_ Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας.

_ Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία, για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

8.12. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

8.13. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές.

8.14. Προσφορές που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές

9.1. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.2. Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Γλώσσα

10.1 Οι προσφορές των uποψηφίων, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή, διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα.

10.2. Τεχνικοί όροι, φυλλάδια που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα, είναι δυνατό να διατυπώνονται στην αγγλική.

10.3. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νομίμως επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Υποφάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά

11.1. Η Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

11.2. Κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013):

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο –13- της παρούσας διακήρυξης.

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και το ειδικό επάγγελμά τους για το τρέχον οικονομικό έτος.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναγράφονται παραπάνω, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωσ